Hurtigrutens Hus:

Vil ha svar på intern utlysning av lederjobb

Jan Steffensen i Melbo og Omegn Samarbeidsliste vil vite hvorfor lederjobben i Hurtigrutens Hus bare skal lyses ut internt.
New Articles

I en interpellasjon til skriver han:

Gjennom media har jeg registrert at styrene i både Hadsel Eiendom KF og Hurtigrutens Hus KF har vedtatt å lyse ut lederstillingene internt i Hadsel kommune.

Etter min mening er dette et klart brudd på hovedregelen om at alle kommunale stillinger skal lyses ut offentlig, og særlig at topplederstillinger skal lyses ut offentlig.

Saken fremstår som uryddig og er etter min mening egnet til å svekke tilliten til Hadsel kommune.

Ifølge Sivilombudsmannen skal følgende legges til grunn i kommunale tilsettingsprosesser:

Hovedregelen om ekstern utlysing av offentlige stillinger bygger på det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Prinsippet forutsetter at offentlige stillinger blir kunngjort på en slik måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig, slik at aktuelle kandidater får en oppfordring til å søke eller melde sin interesse. Utlysingen skal bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst som mulig, for å sikre at den som samlet sett er best kvalifisert kan bli tilsatt. Også likhetshensyn tilsier at forvaltningen skal gi alle interesserte kandidater de samme muligheter til å konkurrere om stillingen. Utlysningen skal også gjøre vilkårene som skal være bestemmende ved tilsettingen kjent. Manglende utlysing vil lett kunne skape mistanke om at det kan ligge usaklige hensyn til grunn for å tilby stillingen til en bestemt person. Dette gjør seg særlig gjeldende ved ledende og ettertraktede stillinger.

En intern enighet om at det ikke er nødvendig med utlysning, vil i seg selv som regel ikke være en saklig grunn til å la være å lyse ut en ledig stilling. Slik enighet kan snarere være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen, og til at tilsetting faktisk skjer i henhold til kvalifikasjonsprinsippet.

Spørsmål til drøfting i kommunestyret:

Foreligger det en saklig begrunnelse for å fravike hovedregelen om eksternt utlysning i disse sakene?

Hvordan kan kommunestyret sikre en sunn praksis på dette området som ivaretar kvalifikasjonsprinsippet og hensynet til likebehandling, og som sikrer at best kvalifisert kandidat tilsettes?

Bør kommunestyret instruere styrene i Hadsel Eiendom KF og Hurtigrutens Hus KF til å lyse ut lederstillingen eksternt?