Alle ønsker hotell på Sortland, men:

– Veldig lite konkret informasjon selv i lukkede møter

Lokalpolitikere i Sortland reagerer på kommunes rolle rundt hotellplanene på Sortland: – Vi føler en sterk usikkerhet fordi vi har fått veldig lite konkret informasjon om fremdriften, selv i lukkede formannskapsmøter.

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre på «hotelltomta» ved Kulturfabrikken på Sortland.   Foto: Marius Birkeland

New Articles

Det sier Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre i en henvendelse til ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune. Saken har vært behandlet i lukkede møter i kommunen, noe Høyre-politikerne er misfornøyd med.


Selskap har kontaktet kommunen angående ledige hotelltomter:

– Vi får flere henvendelser, og vi er attraktive

Eiendomsselskapet Schøyen AS har kontaktet kommunen for å høre om de har noen ledige tomter for hotell- eller turistanlegg. Ifølge ordføreren og reiselivssjefen blir Vesterålen og Sortland stadig mer attraktivt.

 

Ønsker større offentlighet

Høyre-representantene ønsker å få mer offentlighet i planene om salg av hotelltomta som ligger rett nord av Kvitbrygga og Rødbrygga i området ved Kulturfabrikken i Sortland sentrum.


– På tide med mer åpenhet, Ellingsen!

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre, etterlyser mer åpenhet fra Christoffer Ellingsen.

 

Skal ikke drive næringsvirksomhet

– Vi mener at Kulturfabrikken Eiendom, som er 100 prosent eid av Sortland kommune, er et eiendomsselskap som forvalter offentlige eiendommer og som er i innbyggernes interesse, ikke skal drive med næringsvirksomhet, sier de to Høyre-representantene.


Sortland formannskap:

Politikere fikk gjennomslag for mer offentlighet

Lokalpolitikeren Roar Wessel Olsen fra Sortland Høyre var kritisk til manglende offentlighet i forbindelse med formannskapets møte. Nå har han blitt hørt.

 

Skriver brev til ordføreren

I et brev til ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) poengterer de at Kulturfabrikken Eiendom eies hundre prosent av Sortland kommune, hvor ordføreren sitter som leder av generalforsamlingen.


Sortland formannskap

Høyre nedstemt om åpenhet i stridssak

Sortland Høyre var eneste parti som stemte for åpen behandling i formannskapet i stridssaken om Kvitbrygga og Rødbrygga ved Kulturfabrikken.

 

– I en anbudskonkurranse i april 2007, blant mange andre interessenter, vant Blåbyen Invest AS anbudsrunden om å bygge hotell tilknyttet Kulturfabrikken. Årlig skulle Blåbyen Hotell gjennom driftsselskapet betale rundt 2,5 millioner kroner i leie for bruk av området rundt Kafé Pause, kinoen, Blåboksen og Møysalen, innleder de brevet med. De viser også til at kommunestyret i oktober 2014 vedtok at Kulturfabrikken skulle overta hotelltomta, der kommunestyret henstilte Kulturfabrikken KF å planlegge en driftsløsning som kunne ivareta økonomiske interesser. Overtakelsen skjedde gjennom en motregning fra Kulturfabrikken Eiendom AS og Blåbyen Invest AS til så nær markedspris som mulig og innenfor pantekravets ramme. Senere i desember 2014 gikk Blåbyen Invest AS konkurs.


Formannskapet i Sortland:

Høyre kritisk til lukking og manglende informasjon til offentligheten

Rådmannen i Sortland har foreslått at formannskapet skal hemmeligholde en sak under dagens formannskap, der Kvitbrygga og Rødbrygga på Sortland skal diskuteres av politikerne. Saken kommer ikke fram i sakslista som folk følger med på. Det foreligger heller ikke offentlige saksdokumenter. Rådmannens holdning skal politikerne i formannskapet ta stiling til senere i møtet.

 

Kjøp av hotelltomta

De viser til at Kulturfabrikken Eiendom i en pressemelding i mars 2018 meldte at de inngikk en opsjonsavtale for kjøp av hotelltomta med en interessent som vurderer å bygge og drive hotellet. Forutsetningen for kjøp er bygging av hotell med gitte betingelser og rettigheter. Hva som kan bygges og hvordan det kan bygges, er vesentlig. Dette blir en sak mellom utbygger og kommunen. Det er inntatt flere frister i avtalen om diverse søknader vedrørende byggetillatelser, byggestart mv. Pris er selvsagt en vesentlig betingelse, men foreløpig ikke offentlig. Det påpekes at Kulturfabrikken Eiendom har konferert med Sortland kommune i prosessen, skriver de i brevet til ordføreren.

Stort ansvar og risiko

– Som formannskaps- og kommunestyremedlemmer pålegges det oss et meget stort ansvar og risiko i denne saken. Vi føler en sterk usikkerhet fordi vi har fått veldig lite konkret informasjon om fremdriften, selv i lukkede formannskapsmøter. For oss i Sortland Høyre er det sterkt ønskelig å få etablert flere hotell på Sortland, men vi mener at næringslivet skal behandles likt og ha samme forutsetninger for informasjon og konkurranse, heter det.

Stiller spørsmål

Sortland høyre velger derfor å stille noen spørsmål til ordføreren: Stilles det samme krav til Kulturfabrikken Eiendom AS om offentlighet i henhold til konkurranse og forvaltning som til Sortland kommune? Eventuelt, er anbudsprosessen fulgt ved salg av hotelltomta?

Åpent marked

De er også opptatt av at Sortland skal fortsette sin praksis der man legger kommunens eiendommer ut på det åpne markedet, men stiller spørsmål om det er tilfelle i forbindelse med salget av hotelltomta.

Tidligere anbudsrunde

De ønsker også svar på om aktører i den tidligere anbudsrunden har vært kontaktet i forbindelse med kjøp av hotelltomta. De ber også ordføreren svare på om kommunen nå følger de samme forutsetningene for en driftsavtale om leie av lokalene i Kulturfabrikken, som ved forrige anbudsrunde?

Spørsmålene fra Sortland Høyre er nå sendt ordføreren i Sortland kommune. VOL kommer tilbake til saken når ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) har gitt sine svar.