Slik foregår statlige tilsyn med lokale helsetilbud

Denne sommeren klagde en pasient på behandlingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Saken ble avvist av Fylkeslegen fordi klagen kom inn for sent. Derfor ble det ingen konkret vurdering av den saken. En veileder fra Fylkesmannen i Nordland viser hvordan man kan gå fram for å få sin sak vurdert.

Sommeren 2018 klagde en pasient ved Nordlandssykehuset Vesterålen til Fylkesmannen i Nordland. Klagen kom inn for sent, slo Fylkeslegen fast. 

New Articles

Det er helsetilsynsloven som sier at Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester. Tilsynsmyndigheten oppretter en tilsynssak når den får kunnskap om hendelser som den utfra sin tilsynsplikt skal undersøke nærmere.


Fylkeslegen i Nordland:

Sykehuspasient var alt for sen med å klage

Har du tenkt å klage på en pasientskade? Da bør du ikke vente for lenge. Nylig fikk en pasient ved Nordlandssykehuset avvist sin klage til fylkeslegen, fordi pasienten var for sen med å sende inn klagen.

 

Brukeren

Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan pasienten, brukeren, eller andre som har rett til det, anmode Fylkesmannen om å vurdere mulige pliktbrudd fra helse- og omsorgstjenestens side.

Fylkesmannen skal vurdere de synspunkter som er fremsatt i anmodningen, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt i anmodningen. Vurderingen vil ofte medføre at det opprettes tilsynssak.

Tilsynsmyndigheten kan også på eget initiativ opprette en tilsynssak, for eksempel etter informasjon fra helse- og omsorgstjenesten eller gjennom media.


Nordlandssykehuset Vesterålen:

Staten kommer for å kontrollere blodet

Torsdag denne uka kommer staten i ens ærende for å kontrollere forsyningen av blod i blodbanken ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

 

Saksgangen

Dersom det anses hensiktsmessig, kan Fylkesmannen be om at påklaget helse- og omsorgstjeneste / -personell tar saken opp med klager for om mulig å løse den på lokalt nivå.

Dersom dette ikke lykkes, vil det bli opprettet tilsynssak.


– Vesterålen trenger ikke lokaliseringsdebatter som allerede er tatt

Hadsel Høyres ordførerkandidat går i dette innlegget i rette med Bø-ordfører Sture Pedersen, Høyre, som har tatt til orde for å flytte legevakten fra Stokmarknes til Sortland.

 

Opplysningsplikt

Ved behandlingen av en tilsynssak blir det innhentet relevant informasjon om det påklagede forholdet og involvert tjeneste/-personell blir bedt om redegjørelse.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven har virksomhet og personell plikt til å gi tilsynsmyndigheten nødvendige opplysninger.

Taushetsplikten er ikke til hinder for å gi slike opplysninger.


Bekymret pårørende klaget til Fylkesmannen:

– Opplevelsen på sykehjemmet ble veldig skremmende

– Denne opplevelsen på sykehjemmet ble veldig skremmende. Det sier en pårørende til en pasient ved et sykehjem i Hadsel. Fylkesmannen har åpnet tilsyn, og kommunen har redegjort for saken.

 

Rett på innsyn

Fylkesmannen skal gi den som har klaget, innsyn i relevante saksdokumenter og anledning til å uttale seg til disse, så langt taushetsplikten ikke er til hinder for det. Når Fylkesmannen har mottatt nødvendig informasjon, blir saken vurdert på bakgrunn av det regelverket som regulerer helse- og omsorgstjenestens- og personellets virksomhet.

Det kan i enkelte saker være nødvendig å innhente sakkyndige vurderinger. Dersom slike vurderinger innhentes, vil den/de påklagede få anledning til å kommentere disse.

Målet er at saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen ikke skal overstige fem måneder.


NLSH Stokmarknes har en stygg statistikk

Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes sliter med en stygg statistikk på pasientskader. Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen ved Nordlandssykehuset har ingen gode forklaringer, men hevder at en høyere andel pasientskader oppstår i primærhelsetjenesten.

 


Forskjellig utfall

Behandlingen av en sak hos Fylkesmannen vil kunne få forskjellig utfall. Fylkesmannen kan konkludere med at det ikke er påvist brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen. Det kan likevel i noen saker være aktuelt å påpeke at det foreligger avvik fra god praksis.

Fylkesmannen kan også finne ut at det foreligger brudd på bestemmelser i helse- og omsorgslovgivningen, men at avviket ikke er av en slik karakter at saken skal oversendes Statens helsetilsyn for eventuell administrativ reaksjon.

Før saken endelig avsluttes, vil Fylkesmannen ofte be tjeneste/personell redegjøre for hvordan man sikrer at denne type hendelser ikke gjentar seg.


Slagpasient lå hjelpeløs over natta

En eldre slagpasient i Hadsel ba hjemmetjenesten om legehjelp, men ble liggende hjelpeløs i hjemmet over natta. Morgenen etter var det for sent å iverksette medisinsk behandling av hjerneslaget.

 

Dersom det foreligger pliktbrudd

Dersom Fylkesmannen konstaterer at det foreligger pliktbrudd kan det være grunnlag for å vurdere administrative reaksjoner. Saken oversendes Statens helsetilsyn for videre behandling. 


Fylkesmannens avgjørelse i en tilsynssak er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages, verken av helse- og omsorgstjenesten / -personell eller av klager. 


Den som har tatt opp saken med Fylkesmannen, vil bli informert om utfallet, enten ved kopi av brev til helse- og omsorgstjenesten / -personell eller ved eget brev.

Kilde: Fylkesmannen i Nordland