Lerøy Seafood Group:

– Fortsatt utfordrende for landindustrien

Lerøy Seafood Group hadde i tredje kvartal økt omsetning, men fikk et noe dårligere driftsresultat. – Det er fortsatt utfordrende for landindustrien, sier konsernleder Henning Beltestad i Lerøy.

Fabrikkleder Kai Jensen og produksjonsanlegget på Melbu er blant fabrikkene som bidrar til økonomien i Lerøy-konsernet.   Foto: Akrivfoto

New Articles

Det går fram av rapporteringspliktige opplysninger som Lerøy Seafood Group har oppgitt til norske myndigheter.

660 millioner i overskudd

Selskapet, som har fabrikk på Melbu, oppnådde en omsetning på 4,45 milliarder kroner i tredje kvartal 2018, sammenlignet med 4,37 milliarder kroner i samme periode i 2017. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble på 660 millioner kroner i tredje kvartal 2018, mot 861 millioner kroner i samme periode i 2017. Det skriver Lerøy i en pressemelding.

Nedgang for laks og ørret

Nedgangen i høstet volum av laks og ørret er den viktigste årsaken til reduksjonen av resultatet for tredje kvartal 2018. Konsernets produksjon i tredje kvartal, og så langt i fjerde kvartal, viser en god biologisk situasjon, heter det fra Lerøy.

Konsernets stående biomasse har i tredje kvartal gått fra å være seks prosent lavere per 30.06.2018 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, til at den per utgangen av tredje kvartal 2018 var fire prosent høyere enn per tredje kvartal 2017.

Økt omsetning i 2018

Konsernet rapporterer om en omsetning på 14,49 milliarder kroner til og med tredje kvartal i år. Det er en økning på tre prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2018 var 2,62 milliarder kroner sammenlignet med 2,93 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2018 var 2,73 milliarder kroner sammenlignet med 3,03 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Vi har hatt en god biologisk produksjon i tredje kvartal. Vi har høstet lite, men har tatt den gode produksjonen ut i en betydelig økning i biomassen for senere høsting. Det lave volumet gir, som tidligere kommunisert, en lavere inntjening i dette kvartalet, men vi har lagt til rette for en god inntjening og en fortsatt positiv utvikling i uttakskostnadene i tiden som kommer. Vi opplever en sterkt etterspørsel etter vår kvalitetssjømat, markedet er sterkt, og vi opprettholder vår guiding om et slaktevolum på 166.000 tonn i Norge for 2018, sier konsernleder Henning Beltestad i pressemeldingen.

Netto rentebærende gjeld var på drøyt  tre milliarder kroner den 30.09.2018. Egenkapitalandelen var 60 prosent på samme tidspunkt.

Nedgang i villfanget fisk

Trålerrederiet Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum i Havfisk var 14.282 tonn i tredje kvartal 2018, mot 17.029 tonn i samme periode i 2017.

Av hovedarter var fangstvolum i tredje kvartal 2018, var 4.714 tonn torsk, 3.908 tonn sei og 1.008 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 7.662 tonn torsk, 3.436 tonn sei og 2.464 tonn hyse. Videre steg fangstvolum av reker fra 165 tonn i tredje kvartal 2017, til 2 703 tonn i tredje kvartal 2018.

Økte priser på fisk

Sammenlignet med tredje kvartal 2017 steg gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 23 prosent i tredje kvartal 2018, herunder steg prisene for torsk og hyse med henholdsvis 23 prosent og 38 prosent, mens prisen for sei falt med 5 prosent.

Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom første halvår 2018, noe som er en utfordring i bearbeidingsleddet.

Kvartalet er påvirket av en varelagerøkning på 33 millioner kroner i fangstleddet, og segmentet bidro samlet med et driftsresultat på 41 millioner kroner, sammenlignet med 62 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Etterspørselen etter hvitfisk er sterk. Det var et lavere fangstvolum i kvartalet, men gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter steg med 23 prosent  i tredje kvartal 2018, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er imidlertid fortsatt utfordrende for landindustrien, sier Beltestad.

Konsernet har iverksatt en lang rekke tiltak innen både produksjon- og på markedssiden for å bedre inntjeningen, men dette er et langsiktig arbeid der det vil ta tid før man vil se betydelige forbedringer, sier Henning Beltestad.

Nedgang for havbruk

Innen havbruk oppnådde selskapet et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på 569 millioner kroner i tredje kvartal 2018 sammenlignet med 715 millioner kroner i samme periode i 2017. Havbruk høstet 37 tusen tonn sløyd vekt, laks og ørret, i tredje kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende 46 tusen tonn  i samme periode i fjor.

– I segment Havbruk gjennomføres det for tiden betydelige investeringer, forteller konsernleder Henning Beltestad.