– Er Norge mindre trygt med NATO?

Rødt Sortland hadde stand på Sortland torg nylig der vårt budskap var at «NATO gjør Norge mer utrygt» og «Nei til USA baser i Norge»

Rødt på Torget med paroler mot NATO og USA-baser i Norge.   Foto: Innsendt

New Articles

 I forlengelsen av dette er argumentene i kortform «Norge ut av NATO» - «Bygging av et nasjonalt forsvar» og «Arbeide for et forsvarssamarbeid i Norden». Dette gir etter Rødts mening en retning for forsvar av landets og det norske folks interesser som bryter med dagens utvikling.

Russland er ikke en trussel mot Norge

Hovedlinjen i argumentasjonen for vår politikk er at NATO gjennom USA i hovedsak er et redskap for USA i kampen om globalt, økonomisk og militært hegemoni. Innringing av Russland fra alle kanter etter Sovjetunionens sammenbrudd, er åpenbar. Sjøl om det har vært en relativt stor opprustning nordvest i Russland mot norskegrensen, er Russland ingen trussel mot Norge. Det mener også norske myndigheter. I den nylig vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, skrives det: «Russland utgjør i dag ikke en militær trussel mot Norge» og at «Russisk militær aktivitet i norske nærområder anses ikke å være rettet mot Norge». Det er ingen konflikter mellom Norge og Russland når det gjelder land- eller sjøområder. Regjeringa i Norge vurderer det slik at Russlands primære mål er å «hindre ytterligere NATO-utvidelse østover og etablering av baser og utplassering av militært utstyr i [russiske nærområder]» og at «Russiske ledere gir uttrykk for manglende tillit til vestlige lands intensjoner» (Langtidsplanen). Dette innebærer ikke at vi skal overse at også Russland deltar aktivt i det globale stormaktsspillet, har atomvåpen og utvikler nye og effektive våpensystemer, bryter menneskerettigheter og internasjonale avtaler m.m.

Norge - en brikke i rivalisering mellom stormakter

Den store NATO-øvelsen «Trident Juncture» som nylig er avslutta, bidrar sterkt til at Norge trekkes inn i den globale rivaliseringa mellom stormaktene. Her er det uten tvil USA gjennom NATO som er den mest aggressive i vårt område. For øvrig er Russlands totale militærutgifter bare småtteri i forhold til USAs og NATOs militærbudsjett.

Det ligger mer og mer an til at Norge lar seg bruke som en framskutt base for de offensive økonomisk og militære interessene i USA. Den restriktive norske basepolitikken er forlatt gjennom utplassert militært utstyr og soldater i Indre-Troms, på Vernes og på Rygge (fly). Den til nå nærmest uforståelige og tragiske nedlegging av Andøya flystasjon som base for maritim overvåking av nordområdene, har med stor sannsynlighet også sammenheng med Nato/USAs strategiske interesser. Det er disse momentene som gjør at Rødt mener at NATO gjør Norge mindre trygt.

Nasjonalt, sjølstendig forsvar

Rødts alternativ er å bygge et nasjonalt forsvar uavhengig av NATO og EU-hær. Vi er for å bekjempe en eventuell trussel og okkupasjon gjennom en vernepliktshær og legge til rette for ulike former for motstandskamp gjennom blant annet styrking av heimevernet. Det viktigste nå er likevel å arbeide for avspenning mellom stormaktene for å hindre at Norge kan bli en slagmark mellom stormaktene. Norsk deltakelse i USA-leda kriger, virker motsatt.

I vår strategi for forsvar av landet er det avgjørende å stoppe kjøp av kampflyet F-35. Disse flyene er ikke egna til å forsvare landet og kostnadene er vanvittig i forhold til dette formålet. Denne investeringen bidra i enda større grad til at Norge blir en del av USA/NATOs globale strategier.

Dette kan i stedet bli brukt til å styrke et nasjonalt og sjølstendig norsk forsvar. Med å binde dette sammen med forsvarsinteressene til Sverige og Finland, vil det utgjør en helt annen sikkerhet for landet enn dagens aggressive militærpolitikk mot et naboland. De største politiske partiene har vevd Norge så langt inn i USAs interesser at Norge heller ikke vil slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen.

Militærpolitikk og forsvarspolitikk er ikke det som daglig mest diskuteres blant folk – og heldigvis at behovet for det ikke er akutt. Men i litt perspektiv er det avgjørende at folket i landet er deltakende i forsvar av landet og har tillit til de strategien som legges til grunn. I den sammenheng har Rødt ei retning som vi mener vil bidra til det.