LO i Vesterålen:

– Kraftig tilbakeslag for kollektivtransporten

– Fylkestingets vedtak om nedlegging av bussterminalen på Sortland betyr et kraftig tilbakeslag for kollektiv persontransport i Vesterålen. Derfor må vedtaket reverseres.
New Articles

Det sier leder John Helmersen i LO i Vesterålen, som viser til et styremøte 17. januar der organisasjonen drøftet konsekvensene av Nordland fylkestings vedtak i sak om budsjett og økonomiplan, der nedlegging av venterom og derved i praksis også opphør av bruken av den veletablerte og velfungerende bussterminalen på regionsenteret Sortland ble vedtatt.

– Saksutredningen gir etter vår mening ikke en korrekt framstilling verken av det lokale kollektivrutemønster eller av plasseringen i Sortland sentrum av bussterminalen og dens funksjon som et velfungerende knutepunkt for bussrutene i Vesterålen som har terminalen som utgangspunkt eller som holdeplass og for gjennomgående ruter til/fra Lofoten.

Belaster ikke sentrumsgatene og myke trafikanter

Dagens terminal befinner seg faktisk i Sortland sentrum, med maksimalt fem minutters gangavstand til torget ved havna, til Tingrettens lokaler, få minutters gangtid til hotellene, seks minutters gangavstand fra rådhus, videregående skole, kulturhus med bibliotek og kino, to minutter fra politi, fra øyelege som benyttes fra hele regionen, fra tanntekniker/kjeveortoped som brukes fra hele regionen, fra NAV-lokalt og mellom ett og seks minutter fra flere kjøpesentra og en rekke forretninger i Sortland. Flybussen til Skagen lufthavn Stokmarknes har stoppested utenfor terminalen. Samtlige bussruter som benytter terminalen har sin adkomst ved bruk av fylkesveisambandet som går gjennom Sortland og benytter ikke sentrumsgatene. Samtidig er det lagt til rette for bilparkering som kan ankomme terminalen – og raskeste ankomst og avkjøring for privatbiler ved hente- og bringetjeneste til terminalen er via fylkesveisambandet, heter det fra LO i Vesterålen

Publikumsvennlig knutepunk

LO mener at bussterminalen er et publikumsvennlig knutepunkt for kollektivtrafikken i en region med om lag 32 000 innbyggere.

– Bussterminalen er et knutepunkt for busstrafikken mellom kommunene i Vesterålen. For mange elever ved de videregående skolene i regionen er terminalen ikke minst et knutepunkt for reisene mellom bosted og skolested og veksling mellom bussene kan skje uten fare. Terminalen er svært publikumsvennlig med stort moderne venterom, toaletter, bagasjebokser og informasjon til de reisende om rutetilbudet. Det kan kjøpes både mat, aviser og magasiner, og i det store og hele gi en hyggelig ventetid både ved transittopphold og ved venting på avgående og ankommende busser. Dette gir en helt annen komfort enn det å måtte vente i gateterminaler - og terminalen bidrar i uvurderlig grad til god trafikksikkerhet for de myke trafikanter der den er plassert i sentrum, men uten at busstrafikken kjører i sentrumsgatene..

LO viser til at man eksempelvis i høysesongene for bussreiser, som jul, påske og sommer, kjører fulle busser. LO stiller spørsmål om man vil risikere at 40 til 50 passasjerer med bagasje kommer fra hele regionen i hver sin bil til en enkelt buss for avganger fra Sortland, når man ikke har tilrettelagt med venterom og bussterminal? Dette gir økt belastning av biltrafikk i tillegg til den store trafikk Sortlands sentrumsgater ordinært mottar.

– Når vi vet at mange av bussrutene ut fra Sortland har avgang samtidig og at en full buss tar minimum 20 minutter å billettere, pluss hjelp til plassering av bagasje i lasterom, kan man ane et forsterket mønster med konflikt buss/bil/myke trafikanter ved etablering av gateterminaler. Vi ser for oss kaos i Sortlands sentrum ved en omlegging til betjening via gateterminaler. Vi er også bekymret for at risikoen for ulykker knyttet til bruk av buss på de aktuelle langdistanserutene vil øke radikalt ved gjennomføring av vedtaket fra fylkestinget.

Vår appell er følgende: utform framtidas løsning i dialog med Sortland kommune og brukerne. Vår oppfatning er at bussterminalens innretning med et funksjonelt venterom i dag bidrar sterkt til å fremme bruken av buss som transportmiddel i regionen, fordi terminalen er brukervennlig og svært fordelaktig for de myke trafikanter som bruker sentrum i Sortland uten busstrafikk i trange gater. Når fylkeskommunen viser til at det er et overordna mål å øke bruken av kollektiv transport, er opprettholdelse av bussterminalen et godt virkemiddel i så måte.

LO i Vesterålen er engasjert i at både deres mange medlemmer og befolkningen for øvrig skal ha et godt kollektivtransporttilbud. Derfor er det LO med vår lokalkunnskap be om at fylkesrådet tar opp saken til ny behandling i fylkestinget. Etter alt å dømme er denne anmodningen sammenfallende med oppfatningen hos det store flertall av Vesterålens befolkning.

– Fylkeskommunen bør nå gå inn i en dialog med Sortland kommune og representanter for brukerne, gjerne også LO i Vesterålen, for å se på den framtidige løsning av saken, slik at man derved fremmer bruk av kollektiv transport i regionen og ivaretar brukervennligheten og hensynet til de myke trafikanter. Hensynet til miljø og trafikksikkerhet må ivaretas og ikke ødelegges.