– Uforståelig selv at det tenkes nedlegging

Nordland Fylkes Fiskarlag har diskutert endret organisering av Kystvakta og stasjonering av Orion-flyene på Andøya.
Meninger

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag har avholdt møte der blant annet Forsvarssjef Haakon Bruun Hansens forslag til endret organisering av Kystvakta og stasjonering av Orion-flyene på Andøya.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at forsvarssjef Haakon Bruun- Hanssen har foreslått store endringer i organiseringen av Kystvakta. Han har også foreslått en nedlegging av flystasjonen på Andøya som i dag huser Orion-skvadronen, som blant annet driver med overvåking av både nære og fjerne havområder.

Denne aktiviteten dreier seg både om overvåking av nasjonal og internasjonal fiskeflåte særlig i Norskehavet og i Barentshavet, når det gjelder den militære tilstedeværelsen som Orion representerer i nordområdene og ikke minst i forhold til søk- og redningstjeneste i de samme områdene.

Les også: Trym og Ulriks Orion-aksjon var tema på morgenmøtet i Forsvarsdepartementet

Styret mener at dersom forsvarssjefen får gjennomslag for de forannevnte forslagene, vil det gå sterkt ut over de funksjonene som de nevnte etatene har med hensyn til sikkerheten for alle sjøfarende i nordområdene, søk og redning, overvåking av fiskeriaktiviteten og miljø-overvåking.

Dette er arbeidsoppgaver som styret mener heller må styrkes i stedet for å nedbygges.

Når det gjelder Orion-flyene som er stasjonert på Andøy, utgjør disse en betydelig ressurs for storsamfunnet.

At det i det hele tatt tenkes i retning av nedlegging, er uforståelig. Styret krever derfor at når dagens Orion-fly utfases om noen år, må nye fly stå klare til å overta de oppgaver dagens Orion har. Også nye fly må være stasjonert på Andøya. Dette vil være den mest optimale plasseringen.

Les også: – Forsvarssjefens alternativ - et milliardsluk

Kystvakta har hele sin ledelse på Sortland i dag. Der må den etter styrets mening også være i fortsettelsen. Det er viktig å beholde den kompetansen en i dag har i Kystvakta, både på sjø og land. En flytting av basefunksjonen fra Sortland kan lett føre til tap av denne kompetansen.

Det er etter styrets mening også slik at når hele ledelsen i Kystvakta nettopp er flyttet til Sortland, så er det direkte uetterrettelig at den nå foreslås flyttet til Bergen.

Les også: Et feilgrep å skrote Orion

Det er her i nord det meste av overvåking foregår og ledelsens nærhet til operasjoner er særdeles viktig. Styret vil i denne sammenhengen minne om at uten den innsatsen Kystvakta gjennom mange år utførte for å avdekke det såkalte UUU – fisket hadde norsk fiskerinæring i dag bare vært en liten del av det det en har i dag.

Blant annet var det handlekraft og ikke minst tilstedeværelse fra ledelsen i Kystvakta som gjorde at en var så tett på denne situasjonen. Det er ikke mulig å sette noen konkret verdi på denne innsatsen, men det dreier seg om flere milliarder kroner.

Les også: Forsvarssjefen møtte de ansatte

Styret registrerer også forslaget om at 2 av Kystvaktas 15 fartøy skal fases ut. Styret er sterkt imot at Kystvaktas tilstedeværelse i de ulike havområdene skal fases ned. Vi trenger minst det antallet fartøy og seilingsdøgn som er i dag blant annet for å hevde norsk suverenitet i nordområdene.

Å redusere på dette er ikke tilfredsstillende med hensyn til alle de samfunnsmessige oppgavene som Kystvakta er pålagt å utføre for faktisk er det slik at cirka 95 prosent av Kystvaktas arbeid kan relateres til sivile formål Styret krever derfor at det i statsbudsjettet avsettes tilstrekkelige økonomiske rammer slik at Kystvakta blir i stand til å gjennomføre sine oppgaver.

Les også: – Ikke bra for landet

Det vil i så måte ikke være unaturlig om mange ulike departement delte på å finansiere driften av Kyst-vakta. Det er også merkelig at forsvarssjefen kan tillate seg å foreslå å endre organiseringen av Kystvakta basert på at bare 5 prosent er militær aktivitet.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag vil be Norges Fiskarlag arbeide aktivt mot Regjeringen og Stortinget med hensyn til det som er nevnt over.

Styret vil etterlyse fiskeriministerens engasjement i denne saken og ber om støtte for de synspunktene som er fremmet foran.

Styret i Nordland fylkes fiskarlag