– Få flere trailere bort fra vinterveiene

De mange trailerne som frakter gods, er et framtredende trekk på norske veier. De kan utgjøre et sikkerhetsproblem, et slitasjeproblem for vegene og et klimaproblem – selv om vi alle vet at de gjør en stor jobb for næringslivet.

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås er Senterpartiets samferdselspolitiske talskvinne.  Foto: John Arne Hovstad Balto

Meninger

Derfor bør det satses kraftig for å vri godstrafikken over fra veg til jernbane og sjøtransport.

Hvorfor prioriterer ikke regjeringspartiene Høyre og Frp dette?

Stimulerer man til mer godstransport på sjø og på jernbane, vil antall ulykker på veien gå ned, og Norge vil være bedre i stand til å nå sine mål for utslippsreduksjoner fra godstransportsektoren.

Dette er en strategisk viktig satsing i en fase hvor godstransporten forventes å øke kraftig.  

Det er helt nødvendig å stryke regulariteten for godstransport på jernbane – særlig på de lange transportstrekningene mellom landsdelene. Derfor er det strategisk viktig at det legges opp til en stor satsing på bygging av krysningsspor på jernbanen.

I fjor høst foreslo Senterpartiet å øke jernbaneinvesteringene med 235 millioner kroner for å komme i gang med å takle utfordringene på dette feltet.

Vi må også styrke utbyggingen av havner og farleder for å kunne få mer gods på sjøgående transport. Før jul foreslo Senterpartiet at staten skulle følge opp nærskipsfartsstrategien med å etablere en egen incitamentsordning for godstransport på båt (beregnet til 50 millioner kroner).

Vi bør ta sikte på at ordningen skal være virksom lenge, og trolig ut hele inneværende NTP-periode (fram til 2023).

Ordningen baseres på en «økobonus» til transportkjøpere som bruker sjøtransport i gitte transportkorridorer. Ordningen kunne gjelde både for innen- og utenlands gods, og transportkjøper kan fritt velge sjøtransportleverandør.

Begge disse forslagene ble dessverre stemt ned. Det samme skjedde med vårt forslag om en plan for bedre «intermodalitet». Et vanskelig ord, men det innebærer at man kobler sjøsiden til landsiden på en bedre måte, slik at gods lettere kan lastes over på båt – enten den kommer med trailer eller på jernbane. Senterpartiet foreslo 50 millioner kroner til en slik plan.

Alt dette ble nedstemt av regjeringen og samarbeidspartiene før jul. Og dermed må norske trafikanter greie seg uten en storoffensiv for å få ned antallet trailere på glatta på norske vinterveier. Synd, men sant.

Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrepresentant