– Kritikkverdig at så få satser på forebygging

Pensjonistforening ber eldrerådet ta affære.
Meninger

Eidfjord Pensjonistforening ved Henry Johansen og Arnhild Kristoffersen ber Sortland Eldreråd ta opp en sak om helsestasjon for eldre. Foreningen mener det for få kommuner sastser på forebygging og rehabilitering. Dette ble vedtatt på et medlemsmøte 7. april 2016.

I et åpent brev til Sortland eldreråd skriver foreningen følgende:

I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060. Det ventes at innbyggere over 80 år vil tredobles i denne perioden.

Samhandlingsreformen som kom i 2012 skulle blant annet være en reform for bedre forebyggende helsetjenester. Likevel satser for få kommuner på forebygging og rehabilitering. Dette er kritikkverdig, fordi disse tjenester vil gi mestring og mening for den enkelte og en økonomisk gevinst for kommunen.

Målet med helsestasjon for eldre må være å bedre helse- og levevaner for innbyggerne. Ved å gi lavterskel-tilbud med blant annet helsesamtaler, trenings- og kurstilbud, vil vi være bedre utrustet for livet som «godt voksen».

Helsestasjonenes oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. Et sted å henvende seg når det oppstår et behov for rådgiving og veiledning.

Pensjonistforbundet Nordland er svært opptatt av at eldre mennesker skal ha en trygg og god hverdag, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte. Dette vil gi den enkelte en god følelse og det vil også både på kort og lang sikt være en økonomisk gevinst for kommunen.

Etablering av «Helsestasjon for eldre» vil derfor gi eldre et lavterskel-tilbud slik som helsesamtaler, veiledning og treningstilbud. Dette vil styrke de eldres muligheter for å møte utfordringene i hverdagen.

Eidfjord Pensjonistforening ber derfor Sortland Eldreråd ta opp denne viktige saken for eldre.