– Beitedyra blir avspist med ei smal kyststripe, samt Lofoten og Vesterålen

Stortingets rovviltforlik fra 2011/2012 konkluderte blant annet med at det skulle gjennomføres en evaluering av rovviltforvaltning og regionale bestandsmål av store rovdyr innen fem år.

Sauer på beite i vesterålen  Foto: Kerstin Kjelstrup Barosen

Meninger

I lys av dette pågår det nå et arbeid med revisjon av Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Fylkesmannen har i den forbindelse lagt fram et forslag som vil, dersom dette blir vedtatt, skape svært negative konsekvenser for beitenæringa i fylket vårt.

Fylkesmannen foreslår å prioritere nesten hele fylket vårt til rovdyra, og beitedyra blir avspist med ei smal kyststripe samt Lofoten og Vesterålen.

Nordland fylke er et stort og viktig beitefylke med cirka 210.000 sau/lam og 25-30.000 rein på sommerbeite. Tapstalla på grunn av rovdyr er allerede alarmerende høye.

Nye forskningsrapporter fra blant annet NIBIO og NINA konkluderer med at eksisterende og foreslått soneforvaltning mellom beitedyr og rovdyr er svært vanskelig i fylket vårt, med stor tetthet av både beitedyr og rovdyr, og der avstand mellom kyst og grensa til Sverige er såpass liten.

Reindriftsnæringa i fylket vårt er under sterkt press på grunn av rovdyr, og ny forskning viser at kalvetilgangen de tre siste åra bare var på 40 prosent.

Til sammenligning kan det nevnes at Sør-Trøndelag og Hedmark hadde en kalvetilgang på 75 prosent. I tillegg vet vi at det i løpet av de siste åra har vært svært store rovdyrtap for deler av sauenæringa i fylket vårt, med tap opp mot 60 prosent av lamma for enkeltbrukere.

Bestandsmåla for de store rovdyra ble fastsatt som en del av Stortingets rovviltforlik i 2011/2012, og nå ser vi hvor alvorlig konsekvensene er av talla som ble fastsatt!

Nordland skal ifølge forliket ha ansvar for 10 av 39 årlige ynglinger av jerv, 10 av 65 årlige familiegrupper av gaupe, og 1 årlig yngling av bjørn. Dette samtidig som fylket vårt skal ha ei livskraftig reindrifts- og sauenæring.

Det er ingen tvil om at beitenæringa betaler en svært høy pris for storsamfunnets ønske om mest mulig rovdyr i vår natur!

Nordland Sp mener at dersom Nordland fortsatt skal være et viktig beitefylke som danner grunnlag for mange stabile arbeidsplasser og bosettinger rundt om i fylket vårt, så må det jobbes hardt politisk for å få redusert bestandsmåla for de store rovdyra i Nordland FØR eller som EN DEL AV pågående revisjon av forvaltningsplan for rovvilt. Vi er derfor svært fornøyd med uttalelsen som ble vedtatt av Nordland Fylkesting 5. oktober.

Det er ikke mulig å oppnå den todelte målsettinga i Stortingets rovviltforlik med plass til både rovvilt og beitedyr i Nordland uten en snarlig reduksjon av bestandsmåla!

Berit Hundåla, leder i Landbrukspolitisk utvalg i Nordland Sp