Tove Mette Bjørkmo om bompengevedtak:

- Bompenger i Vesterålen ingen nyhet

I en høringsuttalelse til Regional Transportplan, ønsker et bredt flertall i Sortland Formannskap bompenger i Vesterålsgata for å finansiere utbedring og utvikling. Det er intet nytt mener sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo.
Meninger

Bompenger i Vesterålen er ingen nyhet. Det har lagt i kortene helt siden 2012 og det har vært bred politisk enighet om det.

I 2012 ble KVU (konseptvalgsutredning) for Hålogalandsveien presentert av vegsjefen for daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Den ble vedtatt av fylkestinget og med bompengefinansiering. Den finansieringen ligger fast og allerede i løpet av dette året vil det bli fattet vedtak om hvor bommene skal plasseres.
Sortland vil bli en del av det og kommunestyret må fatte vedtak om medfinansiering-ellers vil det ikke bli noe Hålogalandsvei. Dette vil bli vedtatt i Stortinget og Hålogalandsveien er et statlig prosjekt.

Så er vi der at Vesterålsgata er svært utfordrende. Vi har svært mange kryssløsninger som må løses. Det er svært kostbart å få dette gjort - mulig vi snakker om flere hundre millioner. Altså en meget stor andel av NFK sitt totale investeringsbudsjett på vei.

Det ligger ikke ei krone i nordland fylkes sin økonomiplan til dette. Dersom ikke disse blir løst så vil utbyggingene som nå er planlagt stoppe opp. Det gjelder leilighetene til Steinsvik, det gjelder utvidelse sortland senter, det gjelder Kiwi, det gjelder Coop extra, det gjelder El-team, det gjelder ny brannstasjon, det gjelder Frydenlund Strand, det gjelder utvikling av Nortura tomta. Vi har i tillegg flere aktører som banker på døra til Sortland og som vil øke trafikken. Når Statens vegvesen som veimyndighet legger inn stopp - ja så blir det stopp inntil det trafikale løsningen er på plass. Det fins ikke mulighet for å klage på deres faglige vurdering - den er faktisk endelig.

Det er Nordland fylkeskommune som er veieier av Vesterålsgata. Det betyr at evt vedtak om bompenger for å løse Vesterålsgata vil bli fattet i fylkestinget og må videre opp til Stortinget fordi det ikke er delegert til fylkesting å vedta bompenger.

Det er ikke tatt endelig standpunkt i denne saken og det er fortsatt en lang vei å gå. Jeg vil jobbe for en best mulig løsning og jeg ser muligheten for at det kan være ei samordning med bompengesaken for Hålogalandsveien. Bompenger forutsetter at det også legges til rette for myke trafikanter og kollektivtrafikk. Derfor kan vi forvente å få gang/sykkelvei over brua og fra Strand til Sigerfjord.

Bompenger inn til Vesterålen ble altså  vedtatt for 5 år siden - det er ingen nyhet, men det nærmer seg en realitet.