Fagforbundet:

- Liberalisering av privatskolen truer den offentlige fellesskolen

Fagforbundet mener Liberalisering av privatskoleloven truer den offentlige fellesskolen
Meninger

Tror ikke på montessorietablering

Finn Sture Hultgren var eneste Ap-politiker som gikk inn i diskusjonen om å flytte ungdomsskoleelever fra Sandnes til Stokmarknes.

Regjeringens forslag om utvidet mulighet til å godkjenne private skoler under privatskoleloven vil uthule den offentlige fellesskolen og være første steg mot en omfattende privatisering av skolen.

Å oppheve formålsbegrensningen for private skoler er ensbetydende med å slippe til kommersielle selskaper. Fagforbundet er mot kommersialisering av den norske skolen, og avviser regjeringens lovforslag.


Sandnes Montessoriskole:

– Over 80 prosent av skolekretsen har søkt

Over 80 prosent av skolekretsen på Sandnes fra 8.-10. klasse har søkt om opptak på montessoriskole.

Erfaringene med kommersielle skoler er gjennomgående nedslående. Alle skolene som slapp til som følge av Bondevik II-regjeringens friskolelov av 2003 driver i dag kommersielt, selv om det er i strid med privatskolelovens fortjenesteforbud. Alle gjennomførte tilsyn ved slike skoler har avdekket ulovlig omgang med tilskudd. Triksing med offentlige midler, konkurs og skatteparadiser er ikke tilstander vi ønsker i den norske skolen. Et nytt frislipp vil skape mer av de samme problemene.

Landsstyret mener lovforslaget som er ute på høring er hastverkspreget, dårlig utredet og uklart framstilt. Dispensasjonsgrunnlaget ”realfagsgymnas og yrkesfaglige skoler” er potensielt svært omfattende. Regjeringen sier ordningen kun vil gjelde ”nyskapende skoletilbud”, uten å redegjøre for hva den mener med det. Omfanget av kommersielle skoler her i landet vil dermed være knyttet til departementets egen skjønnsutøvelse. Regjeringen har sagt tydelig hva den vil gjøre på lengre sikt. Dette er regjeringens første skritt mot privatisering av den norske skolen

Landsstyret mener erfaringene med juks og selskapsstrukturering viser at hele privatskoleloven er klar for en omfattende revisjon. Behovet er en skjerping av regelverket, ikke flere kommersielle skoler. Lovbrudd må kunne føre til sanksjoner mot de ansvarlige. Riksrevisjonen har allerede påpekt at dagens tilsynsressurser er utilstrekkelige. Flere kommersielle skoler vil øke kontrollbehovet ytterligere.

Den offentlige skolen får redusert bevilgninger for hver enkelt elev som går på privatskoler med tilskudd fra staten. Mer penger til byråkrati og private skoler utgjør ressurser som den borgerlige regjeringen heller kunne ha brukt på å gjøre den offentlige skolen bedre.  Pengene ville da ha kommet elevene til gode, i stedet for å ende opp som utbytte i store internasjonale selskaper og et offentlig kontrollbyråkrati.

Det offentlige er ansvarlig for opplæringstilbudet. Kommuner og fylkeskommuner må dimensjonere skolestrukturen og tilby opplæring til alle, også i utkantstrøk. De private skolene har ikke et slikt ansvar. De kan rette skoletilbudet og markedsføringen inn mot de flinkeste elevene på de billigste studieretningene i sentrale strøk. Konsekvensen vil bli en uthuling og nedlegging av det videregående skoletilbudet i distrikts-Norge. En slik utvikling undergraver vår felles ambisjon om et godt, likeverdig og geografisk balansert offentlig skoletilbud.

Fellesskolen er et av de viktigste elementene i den norske modellen. En god, felles skole bidrar til et godt samfunn preget av tillit og hvor vi løfter i fellesskap. Landsstyret i Fagforbundet er for en sterk offentlig fellesskole hvor alle barn uavhengig av sosial, etnisk og geografisk bakgrunn får et godt og likeverdig utdanningstilbud.