For Rødt Sortland Johnny Torgersen og Christoffer Ellingsen:

- Rødt og kampen mot Forskjells Norge

ohnny Torgersen og Christoffer Ellingsen. 

Meninger

Norge har i mange år blitt kåra til at av vedens beste land å bo i. Dette gjelder for mange av oss, mens det for andre igjen ikke stemmer i det hele tatt.

Rødt vil i en landsomfattende aksjon sette søkelys på Forskjells Norge, - hva er forskjellsutviklinga og hva skaper disse forskjellene?

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent i følge tall fra det Tekniske beregningsutvalget.

Rødt peker på fem viktige årsaker til denne negative samfunnsutviklingen:

  • Ulikhet går i arv (født fattig – ofte alltid fattig – rikdom og fattigdom går i arv)
  • De rike bidrar for lite til fellesskapet.( De blå i regjering har fjernet 21 milliarder i skatteinntekter som kunne ha vært brukt til utjevnende, universelle velferdsordninger)
  • Lederlønninger har løpt løpsk. ( En leder i et helseforetak tjener 15 ganger mer enn sykepleieren han/hun er satt til å lede)
  • Det organiserte arbeidslivet raseres. (langvarige, midlertidige stillinger, angrep på kollektive avtaler, usikre arbeidsforhold, sosial dumping og full åpning for vikarbyråer)
  • Fraværet av sosial boligpolitikk.  (Staten fører ikke lenger en aktiv boligpolitikk for å skaffe nok boliger med rimelig standard. Vanskelig for lavlønte  og midlertidig ansatte å skaffe seg egen bolig.)

Forskjellene framtrer ikke bare som forskjeller i økonomi, velstand og velferd. Økt sentralisering og konsentrasjon fører til større forskjeller i makt og innflytelse og svekkelse av folkevalgt og demokrati.

Rødt i Nordland og på Sortland vil også ha søkelys på følgende forhold som bidrar ytterligere til å skape forskjeller mellom folk :

  • Nedlegging av akuttberedskap og fødeavdelinger på lokalsykehus
  • Høyresidas tiltak for å privatisere fellesressursene i havet og legge til rette for at disse verdiene i enda større grad havner hos nasjonale eller internasjonale kapitalinteresser.
  • Kommune- og regionreform som fjerne antall folkevalgte og øker avstanden mellom innbyggere og de folkevalgte. Kapitalinteresser med lobbymuligheter styrker sin påvirkning og makt.

For Rødt som i 2017 har reelle muligheter til stortingsmandat særlig fra Nordland og Oslo, vil kampen mot økte forskjeller være av aller største viktighet.