Senterpartiet lytter til politiet

Høyres stortingsrepresentant Margunn Ebbesen beskylder meg for å lyve om politireformen, men om hva egentlig?

  Foto: NTBScanpix

Meninger

I et leserbrev i denne avisa skrev Margunn Ebbesen at jeg kommer med «nye løgner» om politireformen. Det går ikke fram av innlegget hva verken de gamle eller nye løgnene skal ha vært. Hvis Ebbesen har konkrete eksempler på hva hun mener jeg har løyet om mener jeg det redeligste av henne ville være å nevne disse.

Senterpartiet har vært og er den tydeligste motstanderen mot regjeringas såkalte «nærpolitireform» som vi mener er en fjernpolitireform fordi den sentraliserer folk og ressurser i politiet. Ebbesen spør hvem Senterpartiet lytter til i spørsmål om politireformen. La meg ta noen eksempler på hvem vi lytter til i denne saken: I september uttalte leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, følgende «Jeg frykter at den såkalte nærpolitireformen blir en spare- og sentraliseringsreform slik som den har blitt blant annet i Sverige og Danmark». Vi lytter Direktoratet for forvaltning og IKT som har undersøkt politifolks holdninger til politireformen og i februar konkluderte med at troen på reformen er «svært lav både hos de ansatte i politiet og blant viktige samarbeidspartnere.». Prosjektleder Vivi Lassen sa den gang «Vi sier ganske klart ifra om at navnet er i miskreditt. Politifolk sier at det burde hete «fjernpolitireformen». Vi lytter til Universitetet i Bergen som i januar publiserte en undersøkelse som viste at ansatte i politiet var svært kritiske til politireformen. 5000 ansatte deltok i undersøkelsen sensommeren 2016.  Kun 4 prosent var enige i at reformen ville bidra til mindre sentralisering av ressursene. Kun 15 prosent var enige i at reformen ville bidra til å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge, bare 19 prosent var enige i at reformen ville føre til bedre kriminalitetsbekjempelse, og kun 13 prosent var enig i at reformen ville bidra til et mer synlig og tilgjengelig politi.

Høyre har lenge kritisert Senterpartiet for å ville opprettholde lensmannskontorer som har kort åpningstid og lav bemanning. Da skulle man i det minste tro at Høyres egen reform ville gi lensmannskontorer med lange åpningstider og høy bemanning, om enn færre og sentraliserte enheter. Likevel viser det seg at rundt 50 av tjenestestedene som videreføres, vil ha fem eller færre ansatte, inkludert kontorpersonell. For de minste vil kravet fortsatt være åpningstid to dager i uka, og de vil ha begrenset antall oppgaver. I lys av dette fremstår Høyres kritikk av Senterpartiet som noe urimelig. 

Høyres «nærpolitireform» er for alle praktiske formål en fjernpolitireform. Det sier både folk flest og politifolk flest. De eneste som fortsatt fremstår som overbeviste om at sentralisering av politiet gir mer nærpoliti er Høyre. Det skal dessverre mer til for å gjøre Norge trygt enn det.