Vil ha nyvalg til styret i boligstiftelsen etter husleieøkning:

– Jeg håper ordfører snur i denne saken

Per Ole Larsen mener ordfører, Øksnes Ap og Øksnes SV har ansvaret for at husleieøkning i Øksnes boligstiftelse nå skaper en vanskelig situasjon for mange leietakere.

Tidligere disponent i Øksnes Boligstiftelse, Per Ole Larsen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Meninger

Jeg viser til ditt svar av 6. septembermitt åpne brev av 5. september med bekymring for leietakerne i Øksnes Boligstiftelse etter den varslede uansvarlige husleieøkning.

Ordfører Karianne Bråthen er kun opptatt av å vise sin sympati for medlemmene i styret i Øksnes Boligstiftelse for berettigede kritikk som rettes mot dem. Ordføreren er «trist» på vegne av styremedlemmene, men ordfører viser ingen omtanke eller tar ansvar for de 140 familiene som har fått varsel om en hensynsløs husleie økning på 30-40% fra kommende årsskifte. Det er 140 familier som sammen med øvrig familie som nå sitter med en ensom og nagende frykt for sin økonomi i det året som kommer. Ordføreren prøver vir seg unna sitt ansvar med en udokumentert og spissfindig redegjørelse om lover og regler for stiftelser. Jeg vil på nytt så tydelig jeg kan, be om at leietakernes situasjon settes i sentrum.


Tidligere daglig leder går hardt ut mot styret i Øksnes boligstiftelse:

– Husleieøkningen er et overgrep mot leietakerne

Tidligere daglig leder i Øksnes boligstiftelse, Per-Ole Larsen, retter kraftig skyts mot styret i stiftelsen etter vedtaket om husleieøkning.

 

Betegnelsen av styret i Øksnes Boligstiftelse som «millionærklubben» har jeg fått referert fra en fortvilet leietaker som fortalte: «I 2017 ga styret i boligstiftelse alle leietakere betegnelsen sosialklient. Fra januar 2018 gjør «millionærklubben» meg til sosialklient ved å øke husleien slik at jeg ikke har penger til mat.» I ditt svar går du som ordfører i Øksnes god for styrets husleieøkning. Med begrunnelse i at du har full tillit til styrets. Jeg vil tro at selv du som ordfører med sikrer og høy inntekt må forstå at leietakere med pensjon eller for den del med normal inntekt ikke kan klare å dekke inn en husleieøkning på kr 34.000 i året. Det blir hjerterått når ordfører fraskriver seg ansvaret for 140 familier under dekke av udokumenterte krav fra Stiftelsestilsynet og naiv tillit til vurderinger og vedtak gjort av den «samme millionærklubben».


2010: Ut mot husleieøkning på 200 kroner. 2017: Forsvarer økning på 2400 kroner.

I 2010 gikk Jørn Martinussen ut og uttrykte støtte til leietakere hos Øksnes boligstiftelse som fortvilte over en husleieøkning på 200 kroner i måneden. Nå er han selv styreleder i stiftelsen, og forsvarer en husleieøkning på opp mot 2400 kroner i måneden.

 

Ordføreren har en blåøyd tro på at løst prat med styret i Øksnes Boligstiftelse kan løse husleiekrisen for den enkelte leietaker. «Her vil jeg bare oppfordre til å ha god dialog og at de leietakerne dette gjelder tar kontakt med boligstiftelsen», skriver ordføreren. Styreleder har på vegne av styret allerede gitt svar på ordførers oppfordring til kontakt og dialog: Leietakere som ikke kan betale husleien etter økning, må flytte ut og finne seg et annet husvære. Det er ingen overraskelse at styret mener dette. Det som er hjerterått er at ordfører siller seg bak denne beslutningen uten en kritisk gjennomgang med tanke på leietakerne.

Boligstiftelsen har kun behov for å justere leien ut fra normal prisutvikling på 2 til 4 prosent fra 2017 til 2018. Stiftelsen har leietakere som betaler punktlig. Boligene er utleid. Boligstiftelsen har overskudd på kr. 1,1 millioner kroner pr. år. Det er mange millioner på bok i tillegg til lav gjeld og formidabel egenkapital. Styreleder sier at vedlikeholdet av boligene har vært god. Det foreligger ingen rapport over vedlikehold som begrunner styrets formidable husleie øking. Den reelle begrunnelse for den formidable husleieøkningen er å presse ut dagens leietakere fra boligene i Øksnes Boligstiftelse. Dette mandatet har ikke styret. Styremedlemmenes arbeid må derfor evalueres. Og nødvendig utskiftninger må foretas.


– Justeringen i husleien er nødvendig

Styreleder i Øksnes boligstiftelse, Jørn Martinussen, avviser kritikken fra tidligere daglig leder.

 

Det er ordfører og Øksnes Arbeiderparti og Øksnes SV som sitter med ansvaret for det som blir en tragedie for enkelte leietakere. Partiene har stått bak valg av medlemmer til styret som nå varsler gjennomføring av denne usosiale og kyniske husleieøkningen. Styret i boligstiftelsen har flertall i styret fra Arbeiderpartiet og SV. De samme styremedlemmer har ikke løftet en finger for å få til en human husleieøkning som beboerne kan leve med. Hvor er det blitt av partienes sosiale profil og om ikke annet et normalt hjertelag.

Jeg håper at ordfører snur i denne saken til beste for leietakerne. Og tar et initiativ overfor kommunestyret for evaluering av styremedlemmenes arbeid i styret til Øksnes Boligstiftelse. Det er helt åpenbart at det trenges utskifting. Ordfører har i andre saker vist en akrobatisk evne til å snu i saker som har vært litt komplisert. Jeg skal ikke nevne ordfører Karianne Bråthens endring av mening i velferdssak som nedleggelse av ungdomsskolen i Alsvåg eller i mindre praktiske saker som forslag om ny tomt til brannstasjonen. Mellom der ligger det et vel av saker som vi kjenner til og hvor ordfører Karianne Bråthen har måttet forandre mening. Jeg håper at denne ferdigheten også blir brukt i denne saken.

Dersom styrets beslutning om husleieøkning blir stående, vil konsekvensene for 140 innbyggere, deres familier og nettverk «forfølge» ordføreren i resten av hennes valgperiode. Det er ikke til å forstå at Arbeiderpartiet stilltiende vil sitte å se på den urettferdighet som rammer leietakerne i Øksnes Boligstiftelse.

Jeg henstiller på nytt til ordfører Karianne Bråthen å sette opp sak til kommunestyret med vurdering av styrets representanter. Og foretar nødvendig nyvalg.

Per Ole Larsen, kommunestyremedlem for Øksnes Senterparti

---------------------------------------------------------------------

Ordfører Karianne Bråthen har fått anledning til å komme med tilsvar, og svarer følgende:

Ordfører har stor forståelse for de som opplever husleieøkningen krevende og vil igjen anmode om dialog med Boligstiftelsen og styret.

Ordfører kan ikke gå inn å instruere styret i en stiftelse, da det er  Stiftelsestilsynet som er øverste organ for stiftelser og skal tilse at formål realiseres. Det er gjennom formålsrealisering vi får svar på om styrets medlemmer har tilstrekkelig kompetanse, og evaluering av styrets samlede kompetansen skjer ved ordinære valg.

Vi er alle kjent med Stiftelsestilsynets rapport på tidligere drift av Stiftelsen, og at styret har måttet iverksette tiltak for å imøtekomme stiftelsestilsynets påpekninger. Ordfører vil ikke endret mening når det gjelder standpunkt om at jeg har tillit til at styret forvalter sitt styreverv i henhold til vedtekter, formål, stiftelseslov og andre lover.