– Fylkesrådet ser ikke lyset i Nordland

Fylkesrådet i Nordland skylder i saksfremlegg til fylkestinget nok en gang på regjeringen for kuttet i ferje og hurtigbåttilbudet i Nordland, og hevder også i pressemelding etter fremleggelsen av statsbudsjettet at de ikke ser lys i tunellen for å kunne ruste opp samferdselen i Nordland.

Margunn Ebbesen (til venstre) og Jonny Finstad sammen med statsminister Erna Solberg.  Foto: Innsendt

Meninger

Høyre gikk til valg og vant valget i 2013 med en av vår viktigste valgkampsak som var samferdsel. Samferdsel var også en av vår viktigste sak i valget nå i høst. Velgerne har sett at dette ikke bare er et valgløfte, men at regjeringen faktisk også leverer på dette området. Dette tror vi også bidro til at Høyre og Frp fikk fornyet tillit fra velgerne nå i høst. Dessverre har gjennomgangstonen fra det rødgrønne fylkesrådet i Nordland vært å skylde på regjeringen for alle kutt. Det er riktig at Nordland Fylkeskommune tapte noe på endringen i inntektssystemet. Denne endringen skjedde med utgangspunkt i at nye beregninger viste at fylkeskommunen objektivt sett hadde lavere utgifter enn tidligere forutsatt. Samtidig er mer enn halvparten av det fylkeskommunen tapte på omleggingen, kompensert for gjennom tapskompensasjon.

Det er grunn til å påpeke at vedtakene om kutt i båt og fergetrafikken og manglende samferdselssatsning helt og holdent kommer som følge av fylkesrådets egne prioriteringer, og viser at de ikke setter samferdsel og veibygging høyt nok opp på sin prioriteringsliste.

Nordland fylkeskommune har hatt god inntektsvekst fra 2013-2017, og vi kan oppsummere følgende økonomiske hovedpunkter:

  • Nordland får betydelig høyere overføringer (flere titalls millioner) til båt og ferge med den nye kostnadsnøkkelen som nå innføres fra 2018. 
  • Målt i prosentvis vekst per innbygger, har veksten for Nordland fylkeskommune (1,0 %) vært høyere enn den gjennomsnittlige veksten for fylkeskommuner i landet (0,7 %).
  • Nordland fylkeskommune har fått noe lavere bevilgninger til regional utvikling, men har fått en betydelig større vekst i bevilgningene til fylkesvei. Nettoeffekten er 48,4 mill kr i økte overføringer i årene 2013-2018.  .
  • Kommunene I Nordland hadde de beste driftsresultatene på 10 år i 2016, og antall kommuner i Robek er rekordlavt.
  • Nordland Fylkeskommune har gått med til dels store overskudd de senere årene og satt av midler på fonds, så det er et godt grunnlag å kunne påpeke at den økonomiske rammen fortsatt er stabilt økende
  • Nordland fylkeskommune har 126 % av landsgjennomsnittet i inntekter pr innbygger, etter korrigering for forskjeller i utgifter til tjenesteproduksjon (2016-tall). Oslo har 97 % av landsgjennomsnittet i inntekt pr innbygger.

Det blir derfor ganske absurd at fylkesrådet i pressemeldingen hevder at Nordland er den tapende part i fordeling av inntekter til fylkene, og særlig sammenlignet med Oslo.

Nordland fylkeskommune har altså hatt realvekst i frie inntekter både i de rødgrønnes år og enda bedre i vår regjeringstid. For folk og næringsliv er gode, trygge veier og transporttilbud det aller viktigste for å ha levende og vekstkraftige lokalsamfunn.  Derfor har regjeringen levert en sterk satsing på veier, båt og ferger for Nordland

At Nordland fylkeskommunes politiske flertall ikke ser lyset og velger å kutte innenfor samferdselssektoren og på ferge og hurtigbåttilbudet i Nordland, betyr i realiteten at man velger å prioritere andre områder i fylkeskommunens drift– som blant annet å holde seg med et eget «hoff» av medarbeidere til politisk drift av en fylkesregjering som klager og skylder på regjeringen i enhver sammenheng. 

Økonomiråden i Nordland har altså 4,9 milliarder kroner til rådighet, og er i landstoppen når det gjelder inntekter pr innbygger. I stedet for å klage, og be om mer penger fra staten, bør kanskje han og fylkesrådet  se på hvordan alle disse pengene kan brukes på en effektiv måte til beste for innbyggerne i Nordland. Og hadde det vært slik at alt var så mye bedre før, så burde vel ikke fylkesveiene i Nordland hatt en så dårlig forfatning. Fylkesrådet hadde tidenes handlingsrom, som heller ikke da ble prioritert til samferdsel.  

I en større sammenheng handler dette om å skape bærekraftig samfunnsutvikling for landet, noe Nordland er meget godt rustet for å bidra til innenfor nåværende økonomisk ramme.

Høyre i regjering har vært tydelig på at samferdsel er viktig og derfor har vi også prioritert opp dette viktige området i våre budsjetter, i motsetning til hva vi ser fylkesrådet i Nordland gjør.