Politimester Tone Vangen i kronikk:

– Vi opplever at folk i større grad anmelder vold og trusler

Nye Nordland politidistrikt er inne i sitt andre leveår. Vi har nå for andre gang produsert en samlet analyse for hele fylket og vi ønsker å dele noe av informasjonen vi sitter på.
Meninger

Som grunnlag for politiets planer og prioriteringer utarbeides det årlig en strategisk kriminalitetsanalyse. Analysen skal gi kunnskap om kriminalitetsutfordringer; registrert kriminalitet, trender og vurderinger knyttet til mørketall for kriminalitet.

Den registrerte kriminaliteten synker. Antall registrerte straffesaker i Nordland gikk ned med 8 % fra 2015 til 2016, fra 14 763 til 13 564. Det har vært størst nedgang innen vinningskriminalitet, som nå ikke lenger er den kriminalitetstypen med flest lovbrudd i Nordland. Trenden ser vi også nasjonalt og internasjonalt. Internett blir i økende grad brukt til bedrageri, og det er utbredt å bruke annen persons identitet til å skaffe seg vinning. Vi regner med at det er mange bedrageriforsøk via internett som ikke blir anmeldt. Svart arbeid og sosial dumping markerer seg fortsatt som de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i Norge. Kriminelle aktører tilpasser seg i større grad ulike offentlige etaters innsats. Det skapes store verdier i næringslivet i Nordland. Med bakgrunn i dette er det sannsynlig at mørketallene for arbeidsmarkedskriminalitet i Nordland er betydelige og vi øker innsatsen på dette feltet.

Vi opplever at folk i større grad anmelder vold og trusler. Nordland ligger over landsgjennomsnittet for voldslovbrudd pr 1 000 innbygger. Kvinner opplever i stor grad å bli utsatt for vold i nære relasjoner, og på steder i sitt nærmiljø. Menn blir hovedsakelig utsatt for vold på offentlige steder kveldstid og i helgene, fra helt ukjente eller delvis ukjente voldsutøvere. Barn som utsettes for vold står i fare for å få mange av de samme skadene som dem som utsettes for seksuelle overgrep. For å avdekke vold og overgrep mot barn er politiet som oftest avhengig av at noen varsler politiet. De fleste saker som gjelder vold og overgrep mot barn anmeldes av Barnevernet. Økningen i antall registrerte saker indikerer at mørketallene har gått ned, men det antas at de fortsatt er betydelige.

Antall registrerte seksuallovbrudd har økt med 59 % siste år fra 331 saker i 2015 til 525 saker i 2016. Tysfjordsakene, som i stor grad inneholder anmeldelse av forhold langt tilbake i tid, har bidratt til den store økning med 102 saker i 2016. I saker med seksuallovbrudd mot barn er gjerningspersonen ofte en mann i familien eller bekjentskapskretsen til barnet. Den teknologiske utviklingen og endrede sosiale nettvaner har gitt rom for nye lovbrudd. Saker med seksuell utpressing, hevnporno og sosial uthenging øker, på lik linje med resten av landet. Det er en økning i antall anmeldte overgrep mot barn og krenkelser på nett.  Det er all grunn til at foreldre bør være svært oppmerksomme på dette.

Vold og overgrep mot barn øker. Nordland politidistrikt gjennomfører flest avhør av barn sett i forhold til folketallet.  I de fleste saker der barn er involvert som vitne eller fornærmet, skal det gjennomføres et særskilt tilrettelagt avhør – ved Barnehus. I 2013 ble det gjennomført 122 tilrettelagte avhør i Nordland, mens det i 2016 ble gjennomført 471. Dette tilsvarer en økning på 286 % de siste fire år. Statistikk for første halvår i 2017 viser en fortsatt økning. Det er dessverre sannsynlig at omfanget av vold og overgrep mot barn fortsatt vil være stort, og antallet tilrettelagte avhør av barn fortsatt vil være høyt i årene som kommer.

Selv om antallet saker går ned opplever vi i politiet at kriminaliteten blir mer kompleks. Samfunnsutviklingen og økt bruk av datateknologi gir kriminelle nye arenaer for å kunne begå kriminalitet. Den teknologiske utviklingen skjer raskt og politiet har utfordringer med manglende kapasitet, kompetanse og evne til å sikre digitale spor. Internett og ny teknologi har ført til at en rekke former for tradisjonell kriminalitet begås på nye måter. Vi lever i en av de mest fredelige områdene i verden, men politiet i Nordland må håndtere de fleste former for kriminalitet. Kriminalitetsbildet er i betydelig endring og det er helt nødvendig at politiet jobber med endring av egen organisasjon og egne arbeidsmetoder. Forebygging skal være politiets primære strategi. Å sette politiet bedre i stand til å håndtere kriminalitet knyttet til det digitale rom vil være en god investering.