– Kjære alle dere som jobber i og med barnevernet

Dere arbeider med det viktigste vi har, nemlig barna våre. Dere står ofte overfor vanskelige vurderinger og krevende oppgaver som vekker følelser hos både barn og foreldre. Dette stiller høye krav til klokskap og kompetanse.

  Foto: NTB Scanpix

Meninger

Barnevernet må ha ledere og medarbeidere som setter barns behov i sentrum, som forstår situasjonen familiene er i, som samarbeider med andre tjenester og gir hjelp som gjør en forskjell i barns liv.

Mye går i riktig retning i barnevernet. Barnevernet hjelper flere barn enn før, og mange foreldre forteller at de har positive erfaringer med den hjelpen som barnevernet har gitt. Samtidig vet vi at noen barn ikke får den hjelpen de trenger eller fanges opp for sent. Mange av dere som jobber i barnevernet etterlyser mere kunnskap og bedre tiltak, for å kunne utrede og følge opp barn og familier som opplever store og sammensatte problemer.

Vi har nå lansert en strategi som skal gi et historisk kompetanseløft i det kommunale barnevernet. Mer kunnskap i barnevernstjenestene skal gi et bedre barnevern for barn og familier og tryggere medarbeidere. Jeg er opptatt av at kunnskapen må bygge på forskning, men også på de erfaringene som barn, familier og ansatte har.

Stortinget vedtok i juni i år barnevernsreformen som gir kommunene større ansvar for tilbudet til barn som trenger hjelp fra barnevernet. Disse endringene trer tidligst i kraft i 2020, men arbeidet med å styrke kompetansen starter nå. Vi skal bruke tiden godt for å forberede kommunene på økt ansvar. Kompetansestrategien skal gjelde for perioden 2018-2024.

Barnevernet må arbeide forebyggende og kunnskapsbasert. Kompetansetiltakene skal bidra til at kommunene blir bedre i stand til å sette inn riktig hjelp i krevende barnevernssaker. Medvirkning og samarbeid med barn og deres familier og nettverk er avgjørende. Gode hjelpetilbud kan forebygge at barn må flytte hjemmefra. Målet er tidligere og bedre hjelp til barn i barnevernet – der de bor.

Blant tiltakene i strategien er et nytt opplæringsprogram om undersøkelser og tiltak i barnevernet. Samarbeid med barn og med barnets familie og nettverk skal gjøre barnevernstjenestene flinkere på å avdekke og følge opp barn med traumer. Egne veiledningsteam skal tilby bistand og lederstøtte til kommuner med høy risiko for svikt i tjenestene. Kommunale læringsnettverk skal gi sterkere fagmiljøer, og kommunene skal få støtte til å utvikle nye hjelpetilbud lokalt. Vi skal også forbedre de treårige sosionom- og barnevernlederutdanningene, ved å trekke inn dere som jobber i barnevernstjenestene slik at de blir mer relevante.

Barnevernets viktigste ressurs er motivasjonen og kunnskapen til dere som arbeider i barnevernet. For barn trenger årvåkne voksne som ser dem, lytter til dem, forstår dem, stiller de viktige spørsmålene og som handler når de skal. Vi er derfor avhengig av alle dere for å lykkes i dette viktige arbeidet. Dere ser, møter og hjelper barna våre hver dag.