Striden om arealene rundt Kvitbrygga:

– Kulturfabrikken Eiendoms rolle i saken er over

Daglig leder i Kulturfabrikken Eiendom, Ingebjørg Glad Pedersen, skriver om uenigheten med Georg A. Ellingsen AS om oppkjøp av arealer rundt Rødbrygga og Kvitbrygga at deres rolle i saken er over.

Det hersker uenighet omkring om Sortland kommune/Kulturfabrikken Eiendom AS og Georg A. Ellingsen AS har tidligere inngått en avtale om kjøp og salg av eiendommen rundt Kvitbrygga og Rødbrygga på Sortland.  Foto: Marius Birkeland

Meninger

Utearealet mellom Kulturfabrikken og hotelltomta var opprinnelig et felles prosjekt mellom Kulturfabrikken Eiendom AS, Sortland kommune og Blåbyen Invest AS, hvor investeringene, bruk og driftskostnadene skulle deles mellom partene.

Kulturfabrikken Eiendom AS hadde kontrakten med totalentreprenøren (for både bygging av Kulturfabrikken og uteområdet).


Krangler om arealer ved Kvitbrygga og Rødbrygga:

Truer med søksmål om kommunen ikke snur

– At kommunen først tar i bruk arealene, for så å påstå at man ikke er forpliktet til å betale for de samme arealer, er det faktisk vanskelig å finne passende ord for å karakterisere, skriver advokat Oddmund Enoksen på vegne av GAE AS.

 

I desember 2014 gikk Blåbyen Invest AS konkurs. Det var flere grunner til at hele området likevel burde ferdigstilles etter kontrakten. Blant annet fordi det ville bli vesentlig dyrere å trekke noe ut av kontrakten og ferdigstille dette på et senere tidspunkt, og fordi vi mottok stedsutviklingsmidler fra Nordland fylkeskommune hvor betingelsene er at områdene ferdigstilles som planlagt ellers risikeres av-korting eller tilbaketrekking. Dette var det enighet mellom alle parter om. Vi tok oss altså ikke til rette.

Rød- og Kvitbrygga hadde midlertidig godkjenning for plasseringen, hvor vedtaket var at permanent plassering skulle godkjennes ved søknad om bygging på hotelltomta.


Uenige om det foreligger avtale om salg

Sortland kommune og Georg A. Ellingsen AS er uenige om det foreligger en avtale om kjøp og salg av eiendommen rundt Kvitbrygga og Rødbrygga.

 

Kulturfabrikken Eiendom AS ble bedt om å sikre at kommunen fikk råderetten over dette arealet rett foran Kulturfabrikken og hotelltomta i tilfelle bryggene ble flyttet. Det ble tatt kontakt med Georg A. Ellingsen AS med formål å erverve arealet rundt bryggene.

Kontrakt om kjøp og en oppsigelig festekontrakt for bryggene ble utarbeidet. Betingelsen fra kommunen var enighet om begge kontraktene, slik at begge måtte godkjennes før noen av dem trådte i kraft. Før enighet og signering var gjennomført brant Kvitbrygga, og i forbindelse med søknad om gjenoppbygging ble permanent plassering av bryggene innvilget.

I mars 2017 endrer Georg A. Ellingsen AS kjøpekontrakten, slik at de beholder arealet bryggene står på + noe rundt. De tilbyr salg av restarealet. Festekontrakten for bryggene er ikke aktuell lenger når permanent plassering var godkjent og Georg A. Ellingsen AS eier arealet bryggene står på. I juli 2017 svarer kommunen at de ikke godtar de nye betingelsene, og Kulturfabrikken Eiendom AS rolle i saken er over.

Sortland, 06.11.2017
Kulturfabrikken Eiendom AS
Ingebjørg G. Pedersen