– Innføring av eiendomsskatt i Lødingen - gir oss mulighet til å levere gode tjenester

– Den viktigste grunnen til at kommunestyret nå har vedtatt å innføre eiendomsskatt, er altså den vanskelige økonomiske situasjonen som er oppstått, skriver Atle Andersen i dette debattinnlegget.
Meninger

Hvis vi fortsatt hadde hatt mottaksdrift og bosetting slik det var i 2016 med betydelige inntekter til kommunen, hvis vi fortsatt hadde hatt de 40 arbeidsplassene innen denne sektoren som vi nå har mistet, og hvis vi hadde hatt en «normal» utvikling i rammetilskuddene fra Staten som kompenserte for lønns- og prisvekst, så hadde det kanskje ikke vært behov for å innføre eiendomsskatt. Men alt dette er borte nå, og vi er tvunget til å ta kraftig grep.

Kommunestyret har derfor i møte 9. november gjort vedtak om innføring av eiendomsskatt i Lødingen. I første omgang er det snakk om å innføre denne skatten i 2018 på «verk og bruk» og annen næringseiendom. Deretter legges det opp til at bolig- og fritidseiendommer følger i 2019. Kommunestyret vil på et senere tidspunkt fastsette takster og detaljer for utregningen av eiendomsskatten. Etter dagens regelverk vil man starte med 2 promille i innføringsåret, og så er det opp til kommunestyret å bestemme eventuell videre økning for etterfølgende år.

I våre nabokommuner som har hatt denne skatten i bruk noen år, varierer takstene i 2017 for en enebolig på 120 kvm fra ca. 2900 kr i Bø til ca. 5500 kr i Harstad og Vågan (kilde: SSB). Dersom man skulle tenke kommunesammenslåing, så ville jo denne skatten uansett blitt innført hos oss.

Skatt på «verk og bruk» omfatter kraftlinjer og teleinstallasjoner, som vi har en god del av i kommunen vår. Videre vil f.eks. oppdrettsanlegg, hvor eierne holder til i andre kommuner, omfattes av ordningen. Skatten på øvrige næringseiendommer vil bli gjennomgått nøye.

Den viktigste grunnen til at kommunestyret nå har vedtatt å innføre eiendomsskatt, er altså den vanskelige økonomiske situasjonen som er oppstått ved at Regjeringen har valgt å legge ned asylmottaket og EM-mottaket, samt at vi nå har fått beskjed om stopp i bosettingen. Inntekten fra disse virksomhetene utgjorde 27 millioner kroner i 2016, tilsvarende 12 % av kommunens samlede inntekter! Dette genererte igjen et overskudd til kommunens øvrige tjenesteproduksjon på 8 mill. kr. Og kommunen har mistet rundt 40 arbeidsplasser som en direkte konsekvens av disse nedleggelsene. Ringvirkningene har vi ikke satt tall på, men det antas at disse vil merkes godt etter hvert, f.eks. når det gjelder kjøp av varer og tjenester hos næringslivet i kommunen. Dessuten: Regjeringens opplegg for kommuneøkonomien i 2018 betyr en reell nedgang på 2,5 mill. kr for Lødingen sammenliknet med 2017.

Dette er en dramatisk endret situasjon i forhold til 2015, med et så stort inntektsbortfall at vi har sett oss nødt til å innføre eiendomsskatt nå. Alternativet, som ville ha vært å kutte i dagens tjenesteproduksjon med 8-10 millioner, ville i praksis ha betydd at vi måtte legge ned det meste av ikke-lovpålagte oppgaver, og satt en kraftig brems på videre utvikling i kommunen. Og det ønsker vi ikke å gjøre, derfor har vi tatt valget om å innføre eiendomsskatt. Eiendomsskatt vil gi oss mulighet for å videreføre og fullføre mange av de nye tiltakene og satsningene vi har satt i verk denne periode. Vi nevner her:

  • trafikksikkerhetsplanen
  • oppdatering av arealplanen (finansieres med 0,7 mill. fra fond)
  • reguleringsplan for området Skoleveien - Idrettsveien
  • Hamndalsprosjektet
  • Stedsutvikling i havna
  • oppstart av et meget populært tilbud innenfor kulturskole (0,2 mill. fra fond)
  • kulturkoordinator i 50 % (mot at stilling som museumsbestyrer er inndratt)

(Ved å ha på plass disse planene, er vi nå endelig i posisjon til å søke om støtte til finansiering).

Og ikke minst vil vi ha rom til fornyelse av infrastruktur, sånn som ny 1-10-skole, slik at vi kan gi kommende generasjoner gode læringsvilkår i et moderne skolemiljø.

Og det vil gi oss mulighet til å beholde mange av de tjenestetilbudene som ikke er lovpålagte, men som likevel er meget viktige for trivselen, både i bygda og på tettstedet. Dette gjelder f.eks. idrettshall og svømmebasseng, det gjelder støtte til lag og foreninger som aktiviserer barn, unge og eldre, diverse kulturtilbud, osv. Vi snakker om tilbud som også er viktige å markedsføre ved rekruttering til stillinger i kommunen.

Vi understreker altså at situasjonen er totalt snudd opp-ned, sammenliknet med 2015. Daværende posisjon hadde vedtatt et budsjett som ble omtalt som «tidenes budsjett», og at Lødingen var «Kjerringa mot strømmen» når det gjaldt kommuneøkonomien. Og Hero hadde som kjent i løpet av sommeren 2015 gjort en betydelig investering ved å etablere et EM-mottak, med 20-30 nye arbeidsplasser i kommunen. Alle piler så ut til å peke oppover for Lødingen. Likevel endte kommunen opp med et underskudd på 2,5 mill. kr dette året. Og det var ikke mulig å forutse at all mottaksdrift skulle bli nedlagt nærmest over natten, med de inntektstap dette har medført, og at også bosettingen skulle stoppe helt opp. Og derved er resultatet blitt slik som rådmann og økonomisjef i kommunen har advart om gjentatte ganger de siste årene: «det ville bli dramatisk for Lødingen kommune dersom disse virksomhetene skulle forsvinne». Derfor er vi nå nødt til å be innbyggerne i Lødingen om å være med på en dugnad til beste for kommunen vår. Men – selv om vi innfører eiendomsskatt, så slipper vi ikke unna å måtte foreta betydelige kutt og innstramminger i driften. Dette tar vi ansvaret for, og dette skal vi klare!

Så registrerer vi gjennom ulike media at det hersker en del usikkerhet om, - og ulike versjoner av hvordan økonomiutviklingen faktisk har vært gjennom de senere årene. Vi kan derfor opplyse om følgende (alle tall er hentet fra årsregnskapene som revisor og kommunestyret selv har godkjent i juni hvert år):

Fonds.

Takket være svært gode inntekter gjennom Statsbudsjettet i årene 2012-2014 klarte kommunen å avsette overskudd på disposisjonsfond. Saldo pr. 31.12.2014 var på 10 mill. kr. Uttak av midler fra fondet startet imidlertid allerede i 2015 med 0,5 mill. (diverse stillinger), pluss at fondet ble belastet med 2,5 mill. for å dekke underskuddet i 2015. Videre er det nå i løpet av 2017 gjort følgende disponeringer: Underskudd fra 2016: 0,4 mill., og dekning av EK pensjonskassen for 2016: 1,4 mill. Videre bruker vi 0,7 mill. på å få utarbeidet arealplan for kommunen, og inntil 0,2 mill. for å opprette nytt tilbud innen kulturskole. Til sammen er det altså brukt 3 millioner i forrige periode fra fondet, og 2,7 millioner i denne perioden. Saldo pr. 31.12 2017 vil være ca. 4,3 mill. kr.

Driften.

Inntektene som kommunen fikk gjennom Statsbudsjettet og fra mottaksdriften i 2012 økte med hele 20 mill. kr, sammenliknet med 2011! Det var dette som gjorde at Lødingen kom ut av Robek.
Denne gunstige utviklingen fortsatte i 2013, med fortsatt inntektsøkning via statsbudsjettet, og penger på fond. Inntektsveksten avtok deretter i 2014, før stagnasjonen plutselig kom i 2015: Rammetilskuddet fra staten gikk ned med 5 millioner, hvilket også var hovedårsaken til underskuddet dette året. (Rammetilskuddet for 2018 vil fortsatt ligge under 2014-nivå, mens det til sammenlikning var en økning på hele 21 mill. kr i årene 2012-14!).

I forrige periode ble det opprettet til sammen 4 nye stillinger (leder for KF Eiendom, planingeniør på teknisk, og 2 stillinger i Helse og Omsorg). I løpet av nåværende periode har vi kun opprettet kulturkoordinator i 50 % stilling, mot inndragning av stillingen som museumsbestyrer. Og så har vi nettopp «investert» i en ny stilling som økonomikontroller, hvis hovedoppgave er å bidra til å få orden på økonomien i Helse og Omsorg.  Denne investeringen vil garantert betale seg ganske snart!

Den største utfordringen på driften er kostnadsnivået i Helse og Omsorg. Dagens posisjon har jobbet kontinuerlig gjennom hele dette året med fokus på at:

  1. driften i H&O skal holdes innenfor budsjettet som kommunestyret har vedtatt, og
  2. Kostnadsnivået innen denne sektoren skal reduseres.

Kommunestyret har nylig nedsatt en uavhengig arbeidsgruppe som skal ta en gjennomgang av Helse og Omsorg. Men også andre tiltak vil bli vurdert for å kutte kostnader i driften. Og totalt gir dette oss grunnlag for å se optimistisk på fremtiden i Lødingen!