«Sjefen for Luftforsvaret gjør det relativt klart at valget av Evenes er et politisk valg»

Yngve Laukslett går i dette innlegget i rette med generalmajor Tonje Skinnarland, som er sjef for Luftforsvaret.

Yngve Laukslett i Andøy Høyre. 

Meninger

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret, kom med et svar til undertegnede angående leserinnlegg med tittel «Langtidsplan uten faglig forankring». Sjefen for Luftforsvaret mener hun tillegges et synspunkt ved at nedleggelsen av Andøya flystasjon ikke er forsvarsfaglig forankret. Generalmajor Skinnarland peker på at det er foretatt strategiske valg og gitt en strategisk retning.

I vårt demokrati er strategisk nivå i all hovedsak når det utøvende organet, altså regjeringen, har besluttet hva som ønskes oppnådd ved å anvende resursene militæret disponerer og hvordan dette skal gjennomføres. Det er altså betydelig avstand mellom strategisk nivå og militærfaglig tenkning.

Offiserer kjenner til disse nyansene. Når begrep som «strategisk» og «strategisk retning» anvendes, i dette tilfellet vedrørende nedleggelsen av Andøya flystasjon og av de langtrekkende maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes, så forstår operativt personell at militærfaglig tenkning stiller langt bak i vurderingsrekken. Den burde selvfølgelig hatt første prioritert.

At flytting av MPA fra Andøya til Evenes er strategisk er det således ingen tvil om, imidlertid medfører det ikke at den er miltærfaglig forankret.

Sjefen for Luftforsvaret gjør det relativt klart at valget av Evenes er et politisk valg som Forsvarets ledelse akter å forholde seg til. Alternativer som vurderes er åpenbart begrenset av dette, noe som igjen medfører at Andøya flystasjon ikke vurderes på en redelig måte nettopp grunnet en politisk bestemt strategisk retning.

Bruken av begrepet strategisk er meget passende i et politisk og offentlig ordskifte dersom man ønsker å snakke sant men samtidig være misvisende; det antydes ovenfor massene, eller folket, at noe er militærfaglig vurdert når det ikke er det. Folk flest misforstår begrepet strategisk som noe militært, og i denne sammenheng gagner misforståelsen partene som ønsker å legge ned Andøya flystasjon.

Det er i grunn skuffende at Generalmajoren ikke kunne ofre en paragraf på problemstillingen som er beskrevet i innlegget vedrørende allierte kampflyforsterkninger med å legge ned Bodø og Andøya.

Imidlertid har regjeringen satt en strategisk kurs ved at dimensjonerende forbruk av flydrivstoff på Evenes for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig. Man kan undres over den militærfaglige vurderingen fra Luftforsvaret angående dette og spesielt US Air Force som tildeles en slik operativ begrenset base som eneste Collocated Operative Base (COB-base) i nordområdene.

Uenighet må ikke forveksles med å unnlate å forholde seg til vedtatt politikk. Forankrede forsvarsfaglige vurderinger må også betraktes som helt nødvendige tiltak for at Storting og regjering skal ha muligheten til å nettopp foreta gode strategiske valg og retninger.