Norge trenger flere sykepleiere

Det er på tide å ta på alvor en lenge varslet sykepleiemangel, skriver Aina Nilsen og Kurt Jenssen i dette innlegget.
Meninger

Strategiene i samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Som en konsekvens er pasienter som utskrives fra sykehus sykere, med mer komplekse sykdomsbilder og flere diagnoser. Dette krever at kommunene har mer sykepleierressurser tilgjengelige enn tidligere og at personalet generelt har god kompetanse i observasjon og behandling.

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse mangler Norge 3600 sykepleiere i 2017. SSB anslår at det på landsbasis vil være en underdekning på nær 28 000 sykepleiere innen 2035. Rekrutteringsutfordringene tvinger kommunene til økt bruk av arbeidskraft fra bemanningsbyråer og mye overtidsbruk blant de allerede ansatte sykepleierne.

En av løsningene er å opprette flere studieplasser til de mange ungdommene som står i kø for å bli sykepleiere. For å øke rekrutteringen til den kommunale helse- og omsorgstjenesten må antall desentraliserte studieplasser økes. Eksempelvis kjempet 140 personer om 30 studieplasser ved Nord Universitet studiested Vesterålen ved høstens opptak.

Videre trenger vi en nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid.

Det er på tide å ta på alvor en lenge varslet sykepleiemangel.