Ny adkomstvei til Vornes:

Mener de har sitt på det tørre

Leder for teknisk utvalg i Øksnes, Torgeir Larsen, skriver i et brev til formannskapet i Øksnes at de i saken om ny adkomstvei til Vornes har forholdt seg til både reguleringsplan og mandat. Han mener administrasjonen har sett bort fra vedtak i hovedutvalget i saken.
Meninger

Det er reist spørsmål om Hovedutvalget for teknisk har gjort vedtak som er i overenstemmelse med:

1. «Plan Sentrum 5 fra 1975»

2. Mandat utvalget har for detaljregulering av veialternativer over Sandvikbakken

Figur 1: Kart av Sentrum 5 fra 1975. Figur 2: Administrasjonens plankart av 7.11.2017.  

 

Til det første spørsmål:

Er Hovedutvalgets arbeid og vedtak i tråd med «Plan Sentrum 5 fra 1975»?

I figur 1 er det inntatt kart «Plan Sentrum 5 fra 1975». Det er utvilsom slik at øvre trase gjennom Halvar Rasmussens vei var inntegnet i «Plan Sentrum 5 fra 1975». Også som gjennomfartsvei til Sandvikdalen og Vornes.

«Plan Sentrum 5 fra 1975» har heller ikke en beskrive, som tilsier at Torstein Reinholdtsens vei skal være eneste alternativ til gjennomfartsvei til Vornes og Sandvikdalen. Kart over Sentrum 5 (Figur 1) er entydig på at det finner to veialternativer. 

Hovedutvalget har på denne bakgrunn vedtatt at begge alternativer skal utredes. Øvre trase gjennom Halvar Rasmussens vei som allerede ligger der og nedre ny trase gjennom Torstein Reinholdtsens vei.                             

Administrasjon og arealplanlegger framla i møte 15.11.2017 på nytt sitt tidligere forslag til Plankart for Sentrum 5. Planforslaget hadde kun ett veialternativ. Og ikke to alternativ i overenstemmelse med «Plan Sentrum 5 fra 1975». Avvikene i forslaget var vesentlig.

• Administrasjonens forslag til Plankart Sentrum 5 hadde utelukket øvre trase Halvard Rasmussens vei.

• Ny trase for Torstein Reinholdtsen vei var ikke planlagt på den opprinnelige trase i Plan Sentrum 5 fra 1975.

For enhver er det åpenbart at det ikke er samsvar mellom kart «Plan Sentrum 5» (figur 1) og Administrasjonens Plankart av 7.11.2017 (figur 2).

Dette kan enhver ved selvsyn se og vurdere.

Administrasjonen hadde dessuten sett bort fra Hovedutvalgets planvedtak om utredning av begge traseer.

Hovedutvalget har i en rekke vedtak siden oppstart 2016 av planarbeidet for Sentrum 5 anmodet administrasjonen om å utrede begge alternativer grundig. Vedtak som administrasjonen ikke har etterkommet i det omfang og med den kvalitet som Hovedutvalget forventet.

Hovedutvalget påla administrasjonen i vedtak 27. september å legge fram revidert kostnadsoverslag for begge alternativer. Administrasjonen har til dags dato ikke etterkommet Hovedutvalgets pålegg om å framskaffe denne nødvendige informasjonen. I stedet har administrasjonen holdt fast ved bare å framlegge planforslag for nedre trase Torstein Reinholdtsens vei.

I møte 15. november besluttet Hovedutvalget å fortsette planarbeidet slik det framgår av vedtak 105/17.

Fordelene er langt større enn ulempene med oppgradering av eksisterende Halvar Rasmussens vei, (øvre trase).

Hele begrunnelsen kan leses i vedtak 105/17.

I fylkesmannens veiledning til planlegging framgår at alt areal kan planlegges eller planer endres. Oppstart av ny Reguleringsplan for Sentrum 5 ble vedtatt etter innstilling fra administrasjonen. Det er tatt nødvendig hensyn til Reguleringsplan fra 1975. Hovedutvalget har utført sitt samfunnsoppdrag i reguleringsvedtaket.

Det står selvfølgelig kommunestyret fritt til å prøve vedtak som er gjort av Hovedutvalget.  Reguleringssaken har vakt stort engasjement blant enkelt i området. Hovedutvalget har vært nøktern i vurdering av hva som er økonomisk mulig å bygge av ny vei. Hele utvalget står bak ønske om at kommunestyret vedtar bevilgning i 2018-budsjettet til oppstart av tiltak som sikrer myke trafikanter og veitrase. Uansett utfall av reguleringssaken.

Til det andre spørsmålet:

Har Hovedutvalget holdt seg til det mandat utvalget har for detaljregulering av veialternativer over Sandvikbakken?

Svar på spørsmålet er hentet fra administrasjonen utredninger «Ny reguleringsplan Sentrum 5»:

Høsten 2015 gjorde Hovedutvalget bestilling av vedtak for oppstart regulering av vei til og over Sandvikbakken. I januar 2016 framla administrasjonen innstilling om oppstart av arbeidet med «Ny reguleringsplan for Sentrum 5».  Administrasjonen begrunnet oppstart av ny regulering av området med: «Siden denne saken ble avbrutt i 2009 har det gått så lang tid at administrasjonen mener det er best å starte planprosessen på nytt, med nytt oppstartsvedtak». Hovedutvalget ga tilslutning til vedtaket.

Administrasjonen framla orienteringssak for Formannskapet den 10.10.2017. Administrasjonen signaliserte ønske om vedtak fra Formannskapet som stanset utredning av øvre trase gjennom Halvar Rasmussens vei.

Formannskapet fattet i stedet følgende vedtak: Hovedutvalget må forholde seg til føringene fra tidligere kommunestyrevedtak og til den ramme som er satt av til reguleringsarbeidet.

Hovedutvalget fulgte opp vedtaket i oktobermøtet: I henhold til Formannskapets vedtak anmodes administrasjonen å framlegge for Hovedutvalget:

· Tidligere kommunestyrevedtak som gir føringer for reguleringsarbeidet.

· Herunder vedtatte reguleringsplaner og øvrige planvedtak som gjelder for området.

I svar fra administrasjonen i sak 105/17 opplyses: Det eneste som da finnes er den vedtatte gyldige planen, Sentrum 5 (vedtatt 1975). Samtidig som at HT selv har vedtatt oppstart av endring 2 ganger, 2007 og 2015.

Hovedutvalget for teknisk sektor har ut fra opplysninger gitt av administrasjonen og dokumenter i saken, forestått planvedtak i samsvar med det mandat utvalget er gitt av Øksnes kommunestyre.

Torgeir Larsen, leder Hovedutvalg for teknisk sektor