Rådmannen med presisering i vei-saken

– Når vedtak og intensjon bak vedtak tolkes forskjellig i ulike utvalg, vanskeliggjør dette administrasjonens arbeid, skriver Øksnes-rådmann Elise Gustavsen i saken om ny adkomstvei til Vornes. Førstkommende tirsdag skal saken opp for kommunestyret.

Øksnes-rådmann Elise Gustavsen kommer med presiseringer i saken om ny adkomstvei til Vornes, etter utspill fra leder i teknisk utvalg.  

Meninger

Leder av hovedutvalget har kommet med uttalelse angående sak om regulering av Torstein Reinholdtsensvei, i brev til ordfører og formannskapsmedlemmer, mottatt 29.11.2017. Administrasjonen ser seg nødt til å komme med presisering til noen punkter til brevet, hvor administrasjonens rolle og saksutredning omtales.


Ny adkomstvei til Vornes:

Mener de har sitt på det tørre

Leder for teknisk utvalg i Øksnes, Torgeir Larsen, skriver i et brev til formannskapet i Øksnes at de i saken om ny adkomstvei til Vornes har forholdt seg til både reguleringsplan og mandat. Han mener administrasjonen har sett bort fra vedtak i hovedutvalget i saken.

 

Vi har behov for å komme med korrigerende opplysninger, særlig det som leder av hovedutvalget skriver om innledningen av arbeidet med planen Sentrum 5.1. Leder refererer i sitt brev til ”Plankart for Sentrum 5”. Den nye planen har navnet ”Sentrum 5.1”, og dette må presiseres fordi denne planen ikke erstatter Sentrum 5 (vedtatt i 1975) i sin helhet. Den erstatter snarere et område som tilsvarer ¼ av Sentrum 5, og disse to planene må ikke blandes sammen.

Da administrasjonen utarbeidet sitt første saksframlegg like før jul 2015, var intensjonen en regulering av området rundt Torstein Reinholdtsensvei (nedre trase). Dette fremgår tydelig i HT-sak 005/16 og vedlagt planskisse til saken. Hovedutvalget vedtok ”Oppstart av detaljreguleringsplan Torstein Reinholdtsensvei”, og i denne planavgrensingen var ikke Halvar Rasmussensvei inkludert. Administrasjonens inntrykk av hvilket alternativ som skulle behandles i planarbeidet, var også underbygget av at denne reguleringen tar utgangspunkt i avbrutt regulering fra 2009.

Den gang ble reguleringsarbeidet avbrutt som følge av Kystverkets arbeid med innseilingen til Myre havn, hvor det var knyttet usikkerhet til arealbehovet langs sjøen.

Da administrasjonen la fram forslag om å sende planen på offentlig ettersyn, ytret hovedutvalget ønske om å få vurdert Halvar Rasmussensvei i dette arbeidet.

Administrasjonen gjør sitt ytterste for å etterkomme vedtak fattet i hovedutvalget. Administrasjonen var selvsagt til stede i formannskapsmøtet 10.10.2017, og formannskapets intensjon med vedtak FS-sak 135/17 virket tydelig for administrasjonen. Formannskapet signaliserte gjennom vedtak en fortsettelse av arbeidet med Torstein Reinholdtsensvei.

Da hovedutvalget i det påfølgende møtet tok opp vedtaket fra formannskapet til behandling, hadde de en annen tolking av vedtaket fra formannskapet.

Administrasjonens rolle er å iverksette vedtak. Når vedtak og intensjon bak vedtak tolkes forskjellig i ulike utvalg, vanskeliggjør dette administrasjonens arbeid.

Ordfører har valgt å sette saken på dagsorden i førstkommende kommunestyre, fordi det trengs en prinsipiell avklaring. Administrasjonen vil selvsagt iverksette videre prosess, når en avklaring foreligger.