Skape nye, og sikre gamle jobber

Næringslivet skaper verdier som ligger til grunn for vår felles velferd. Skal vi ruste Norge for framtiden, må vi legge til rette for at bedrifter lykkes. Bare slik kan vi trygge arbeidsplasser og finansiere velferdsordningene framover.
Meninger

Morgendagens jobber skapes gjennom en satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Regjeringen fortsetter derfor satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon. I statsbudsjettet for 2018 går det nå i overkant av 4,5 milliarder mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Godt over 1 milliard av den samlede økningen er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge.

Tidligere i år presenterte regjeringen Industrimeldingen. Den første siden 1981. I statsbudsjettet for 2018 følges industrimeldingen opp med flere tiltak:

  • For å styrke industriens muligheter til å teste ut nye løsninger styrkes katapultordningen med 75 millioner i 2018. 
  • Opprettet en ny markedsmessig låne- og garantiordning i GIEK og Eksportkreditt Norge for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge, herunder ferger, fiskebåter, brønnbåter og nærskipsfartøy. GIEKs garantitilbud ble også i juni 2017 utvidet til å omfatte långivergarantier for eksportrelaterte investeringer i Norge.
  • Regjeringen har etablert et nytt investeringsselskap – Fornybar AS – med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Digitalisering er et viktig virkemiddel i effektiviseringsarbeidet, og gir grunnlag for forenklinger for næringslivet og andre virksomheter. Altinn er og skal være en sentral drivkraft i digitaliseringen av det offentlige Norge. Derfor ble det nå bevilget 55 millioner kroner til modernisering av tjenesteplattformen i Altinn.

Det er gjennomført forenklinger for næringslivet som gir en årlig besparelse på 9,6 milliarder siden 2013. Som f.eks. endring av aksjelovens krav om revisor, modernisering av aksjeloven ved at generalforsamling kan avholdes elektronisk, forenklet regelverket for offentlige anskaffelser slik at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i dette markedet, vi har gjort det mulig med elektronisk tinglysing av eiendom automatisk 24 timer i døgnet.

Regjeringens offensive holdning og virkemidler har bidratt til at det skapes nye arbeidsplasser. 2 av 3 arbeidsplasser skapes nå i privat næringsliv. Den registrerte ledigheten har falt hver eneste måned dette året, og sammenlignet med i fjor varsler langt færre bedrifter om permitteringer eller oppsigelser.

Regjeringen fortsetter sine prioriteringer av vekstfremmende lettelser i skatter og avgifter, styrking av samferdsel og satsing på forskning og innovasjon i statsbudsjettet for 2018. Dette er avgjørende for å gi næringslivet de beste vilkår slik at nye arbeidsplasser kan skapes og eksisterende arbeidsplasser sikres. Det vil gi oss et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn slik at vi også i fremtiden skal kunne bo i verdens beste land.