– Fiskere må eie fiskefartøy

Å sette en erkeliberalist som Per Sandberg (Frp) som fiskeriminister, er som å sette en rev til å passe på hønsegården.
Meninger

Etter at Sandbergs statssekretær har tatt seg tid til å kommentere en interpellasjon fra Rødt til Nordland fylkesting knytta til dispensasjonen til Klo-bruket om å eie fiskefartøy, er ikke denne karakteristikken svekka. Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp) sitt forsvar av dispensasjonen, er vanskelig å forstå på noen annen måte enn som et forsøk på å dekke over Frp og Høyres grunnleggende politikk for kysten: Å føre en politikk skritt for skritt som vil frata kystfolket og fiskerne retten til å høste og innkassere verdiene av de marine ressursene langs kysten. Deltakerloven er en avgjørende sperre mot at de skal lykkes med det.

Vi kjenner til hva som skjedde med andre landanlegg som med samme argumentasjon som i denne saken i sin tid fikk dispensasjon til å eie trålere med kvoter. Intensjonen var at de skulle sikre råstoff og gjennom det heilårige arbeidsplasser på utvalgte landanlegg. Den dispensasjonen er omgjort og uthula til tilnærma ingenting slik den var tenkt. Trålerrederier er nå på børs. I dag er departementet enda mer aggressivt i å omdanne fiskeriene til spekulasjonsobjekt. Etter at fiskeriministrene Per Sandberg og tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker ikke har klart å få gjennom sentrale deler av Tveterås-utvalget og Eidesen-utvalgenes innstillinger, er det gjennom i mer skjulte dispensasjoner og forskrifter uten diskusjon i Stortinget at Sandberg skal oppnå det tapte. I dette spillet betyr ikke den ene dispensasjonen til Klo-bruket all veden, men den er en åpning på et nytt felt. Statssekretæren kan heller ikke argumentere for at denne typen dispensasjon er gitt tidligere. Og i neste omgang er det stor fare for at nettopp dette blir brukt som mønster. Ballen er begynt å rulle.

Rødts innspill i denne saka er ikke å ramme Klobruket på Myre. Der er det gjort mye riktig over lang tid og de har betydd mye for utvikling særlig på Myre og Stø. Men kanskje det nettopp var smart å gi denne dispensasjonen til dette bruket som har et solid og godt navn i næringa. Da kan det synes vanskeligere å kritisere avgjørelsen.

Så hva er da så farlig med at landanlegg kan eie fiskerbåter? Når vi får ei utvikling der eierskapet til fiskefartøyers kvoteressurser kan overtas av industrianlegg, fratas de som utøver fiskeriene kontrollen over de marine ressursene. Norge har i dag ingen konsesjonslov eller «deltakerlov» som hindrer nasjonale eller utenlandske investorer å overta landanleggene. Når statssekretæren forsøker å berolige med at det i tilfeller med salg til utlandet vil bli pålegg om å selge seg ned til under 40 % eierskap i fiskefartøy, blir ikke Rødt beroliget. En lov og en forskrift er gyldig til en ny er vedtatt – og med FrP og Sandberg ved roret i fire år til, er reven fortsatt i hønsegården. Forsvar av kysten og retten til folkets eierskap over de marine ressursene, må kjempes for hver dag.