– Hvem prøver SV å lure?

Fiskeri- og innvandringsminister Per Sandberg i den muntlige spørretimen på Stortinget.   Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Meninger

Sosialistisk Venstreparti (SV) sin stortingsrepresentant for Nordland, Mona Lill Fagerås, beveger seg langt fra sannheten når hun i innlegget "Et rødere og grønnere Stortingsflertall" påstår at "SV nedkjempet fiskeriminister Sandberg og fikk flertall for en «frys»-instruks som stopper strukturendringen i fiskeflåten".

Her må representanten roe seg kraftig ned og forholde seg til realiteten.

For det første er det ikke satt noen "stopper for strukturendring i fiskeflåten". Reglene for såkalte strukturkvoter, det vil si ordningen som gjør det mulig å utvide kvotegrunnlaget for det enkelte fartøy, gjelder fortsatt. Det har de gjort siden 2004.

I januar 2016 fastsatte regjeringen en ny kvoteinstruks. Målet var å gi fiskerne større fleksibilitet og valgfrihet. Våren 2017 ba Stortinget regjeringen om å stramme inn denne forvaltningspraksisen. Flertallet i næringskomiteen ønsket at vi skulle følge Fiskarlagets modell. Noe vi selvsagt har fulgt opp.

Stortinget behandlet i desember et representantforslag fra tre stortingsrepresentanter fra SV hvor de foreslo at det ikke skal gjøres endringer som har konsekvenser for strukturen i fiskeriene, før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av fiskeripolitikken. De foreslo også at nivået på kvotetaket i strukturkvoteordningen for kystflåten skulle tilbakeføres til nivået det hadde før 1. juli 2017, samt å trekke høringsforslaget om å øke maksimalt tillatt lasteromsvolum for kystflåten.

SV fikk ikke med seg flertallet på forslaget som ville gitt negative konsekvenser for både næringen og samfunnet. Flertallets vedtak ble derimot at "Stortinget ber regjeringen snarest legge frem en stortingsmelding om fiskeripolitikken med utgangspunkt i oppfølgingen av Eidesen-utvalget."

Jeg kan berolige SV med at vi allerede er i gang med stortingsmeldingen, den forventes fremlagt tidlig denne stortingsperioden. Helt siden Eidesen-utvalget ble satt ned, har det vært planen at forslag til endringer i kvotesystemet skal legges frem for Stortinget. Vedtaket presiserer slik sett bare det jeg har allerede har sagt at jeg skal gjøre. Litt smør på flesk for å si det enkelt.  Vedtaket innebærer ingen endringer, så det blir fullstendig feil å si at SV "nedkjempet" fiskeriministeren i denne saken.

At SV karakteriserer dette som en seier blir derfor bare komisk. Realiteten er faktisk at SV ikke har fått tilslutning til noe som helst av sin fiskeripolitikk, det skal næringen og ikke minst kystbefolkningen være meget tilfreds med.