Ingeborg Steinholt, gruppeleder Rødt Nordland fylkesting:

– Vil Frp fortsatt fjerne Deltakerloven?

Meninger

I en oppfølging av debatten mellom Rødt og statssekretær i nærings og fiskeridepartementet, Veronica Pedersen Åsheim, påstår statssekretæren at Rødt har endra standpunkt i dispensasjonssaka til Klobruket i Øksnes. Vi må dessverre skuffe statssekretæren med at Rødt fortsatt er helt uenig i at industribedriften Klo skal få dispensasjon fra Deltakerloven til å eie fiskerbåt. Tolkning fra statssekretæren av vårt standpunkt er i beste fall bygd på en kombinasjon av ønsketenkning og kreativ forståelse av Rødts innlegg.

Rødt er helt imot departementets dispensasjon fra deltakerloven som gir industrianlegget på Myre rett til å eie fiskebåt med kvote. Dette er brudd på et grunnleggende og avgjørende prinsipp for at utøvende og lokalbaserte fiskere skal kunne bidra til ilandførte kvoter som basis for forvaltning, bosetting og arbeidsplasser langs kysten. Dispensasjonen er, så langt Rødt har fått med seg, den første i sitt slag noensinne, og åpner derfor for en ny praksis. Det var et avgjørende poeng for Rødt da interpellasjonen til fylkestinget i Nordland ble fremma.

Et annet viktig poeng for oss er at ved behandling av Deltakerloven i Stortinget i 1998, fremma Frp i sin innstilling fra Næringskomiteen følgende forslag: «Stortinget ber Regjeringen legge fram en sak for Stortinget med sikte på å avvikle deltakerloven.» (Næringskomiteen 1998 Innst. O. nr. 38 (1998-99). Om dette hadde fått flertall da, ville norsk fiskerinæring, bosetting og arbeidsmuligheter langs kysten temmelig sikkert sett annerledes ut i dag.

I dagens Frp-program heter det: «Deltakerloven og råfiskloven må gjennomgås og moderniseres». Dette er ikke er like tydelig som forslaget fra 1998. Men hva «gjennomgang og modernisering» betyr, kan vanskelig tolkes på annen måte enn den retninga forslaget fra 1998 la opp til. For å komme videre med diskusjonen om dagens og framtidas fiskeripolitikk, hadde det vært på sin plass med ei avklaring av hva Frp legger i dagens programformulering. Hva er det med Deltakerloven som Frp

mener skal «moderniseres»?


Dette er viktig, særlig siden statssekretær Åsheim som fiskeriminister Sandberg fremste talsperson, skriver at «fiskeriressursene også i framtiden skal være forbeholdt det norske folket i fellesskap»? I Havressursloven er formuleringen at «fiskeressursene eies av det norske folket i fellesskap». Denne formuleringa er et avgjørende grunnlag også for Deltakerloven. Hva ligger det i at Frp bytter ut «eies av det norske folket…» (dagens lovverk) med «skal være forbeholdt det norske folket…»?