Ordførers svarer om eiendomsskatt

Les Øksnes-ordførerens svar på varaordførerens interpellasjon om eiendomsskatt.
Meninger

Viser til representant Jonny Rinde Johansens interpellasjon av 9. januar 2018, der det stilles spørsmålstegn ved ordførers håndtering av at eiendomsskatt settes på dagsorden i budsjett og økonomiplansak, etter vedtak om at en eventuell innføring av eiendomsskatt skal skje etter drøfting som egen sak.

Aller først vil ordfører poengtere at det ikke er ordfører som vedtok å sende budsjett og økonomiplan saldert med eiendomsskatt til kommunestyret, det var det flertallet i formannskapet som gjorde. Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i budsjett og økonomisaker. I tillegg vil ordfører også poengtere at tilfellet med å drøfte eiendomsskatt i egen sak også gjalt skolestruktur. Den saken behandlet vi i K-sak 099/17. Alikevel valgt Høyre, Frp og ØTL og Jørn Martinussen å saldere budsjett med ytterligere nedleggelser av skoler.


Varaordføreren vil ha omkamp om eiendomsskatt

Varaordfører i Øksnes, Jonny Rinde Johansen (H), krever svar fra ordfører om eiendomsskatt. Han vil ha saken behandlet på nytt.

 

Så til de konkrete spørsmålene.

1. På hvilket grunnlag har ordfører tillat seg å ikke forholde seg til vedtak fra kommunestyret i sak 55/16: ”kommunestyret viser til tidligere uttrykte ønsker om at eventuell innføring av eiendomskatt bør skje etter drøftinger av eiendomsskatt som egen sak, og ikke som del av vedtak i en budsjettsak eller økonomiplan”

Ordførers tilsvar:

Dette spørsmålet besvares best ved å trekke frem ulike elementer. Først ”…på hvilket grunnlag har ordfører tillat seg…” Igjen, det er ikke ordfører som har tillat seg noe, det er innstilling fra formannskapet som ligger med innføring av eiendomsskatt for å saldere budsjettet og økonomiplanen. Så må vi trekke frem ”…ikke forholde seg…” og setningen fra vedtaket i sak 55/16: ”..eventuell innføring av eiendomskatt bør skje etter drøftinger i egen sak”. Kommunestyret har drøftet eiendomsskatt i egen sak, som skjedde juni 2017. Det var lagt opp til grundig redegjørelse og informasjon ble også lagt ut på facebooksiden til kommunen. Et halvt år etterpå ble dette igjen løftet inn i budsjett- og økonomiplansammenheng pga den økonomiske situasjonen. Her kan man si at kommunestyret og formannskapet har forholdt seg til vedtaket i sak 55/16 og eiendomskattesaken var til drøfting i en egen sak bare et halvt år før man valgte å ta det inn i budsjett og økonomiplansammenheng. Kommunestyrerepresentantene har siden våren 2017 vært klar over at kommunen stod ovenfor store økonomiske utfordringer.

2. Når ordfører allikevel tillater behandling av nevnte sak, anser ordfører da at saken var forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som er gitt i lov, kommunestyrereglement eller andre bindende bestemmelser? Hentet fra ØK’s reglement for kommunestyret §11.

Eiendomsskatt kan bli kroken på døra:

Frykter at Sam lekeland må stenge dørene

Sam lekeland på Myre, som åpnet dørene høsten 2015, frykter nå at innføringen av eiendomsskatt gjør at de må stenge dørene for godt.


Ordførers tilsvar:

Igjen må ordfører få presisere at det ikke er ordfører som har tillatt seg noe. Innstillingen med bruk av eiendomsskatt for å saldere budsjettet ble gjort av formannskapet. Når det så reises spørsmål om saken var forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som er gitt i lov, kommunestyrereglement eller andre bindende bestemmelser, mener ordfører at det var det. Saken var forsvarlig utredet all den stund det var kort tid siden den var behandlet og drøftet som egen sak og den var fremmet av rådmannen til formannskapet den 28. november og vedtatt først den 20. desember.

I saken fra desember 2014, k.sak 73/14 fremgikk følgende:

”Vedtak om innføring av eiendomsskatt kan gjøres etter følgende to alternativ:

  1. Det fattes først et prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt der det fremgår hvilket utskrivningsalternativ som skal brukes, samt tidspunkt for innføring. Så fremmes en ny sak, senest i desember året før skatten trer i kraft der det i tillegg til utskrivningsalternativ også fastsetter skattesats, bunnfradrag, fritaksregler, skattevedtekter, samt hvor mange terminer skatten skal kreves inn over.
  2. Kommunestyret fatter i samme møte som budsjettet vedtak om innføring av eiendomsskatt, vedtar utskrivningsalternativ og fastsetter skattesats, bunnfradrag, fritaksregler, samt hvor mange terminer skatten skal kreves inn over.

Ved begge alternativ må kommunestyret vedta skattevedtekter og oppnevne representanter til takstnemnd og klagenemnd, men dette kan gjøres uavhengig av øvrige vedtak, jfr. alt. 1 og 2. ”


Karianne Bråthen tar til ordet i eiendomsskatt-rabalderet i Øksnes:

– Ikke noe kommunestyret gjør for at vi skal vasse i penger

Det har vært høy temperatur i Øksnes i det siste. Ikke i celcius, men i debatten rundt vedtaket om å innføre eiendomsskatt for verk og bruk og næring i fiskerikommunen. Ordfører Karianne Bråthen tar nå til ordet for å komme utsagn fra blant annet næringslivsforeninga i møte.

 

Saka i juni 2018 var fremmet etter 1. alternativ, mens saka 20. desember fulgte pkt. 2 som innebærer at vedtak om innføring av eiendomsskatt kan tas som en del av budsjettvedtaket.

Vedtak i sak 55/16 sier ”Kommunestyret viser til tidligere uttrykte ønsker om at eventuell innføring av eiendomsskatt bør skje etter drøfting av eiendomsskatt som egen sak, og ikke som del avvedtak i en budsjettsak eller økonomiplan.»

Siden det ble fremlagt en egen sak i juni 2017, anser jeg spørsmålet om eiendomsskatt som godt opplyst.  At saken på nytt ble fremmet i forbindelse med budsjettet i desember, er fullt ut lovlig, og det er kommunestyret selv som bestemmer om de ville følge en slik behandlingsmåte. Ordfører vil også minne representant Jonny R Johansen at spørsmålet om å debattere eiendomsskatt og skolestruktur som enkeltelement under budsjett- og økonomiplanbehandlingen, ble løftet fra av Senterpartiet i begge budsjettmøtene kommunestyret gjennomførte, og forslaget fallt.

I interpellasjonen er det problematisert at ingen av disse forhold ble avklart i sak 151/17:

· Skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd.

· Oppnevning av medlemmer til takstnemnd og klagenemnd.

· Fritaksbestemmelser

· Evt. reduksjonsfaktor

· Bunnfradrag

Jeg viser i denne forbindelse til kommunestyrets vedtak pkt 5 c.

  1. Øksnes kommunestyre vedtar å innføre eiendomsskatt på verk, bruk og annen næringseiendom med virkning fra 01.01.2018, jfr. Eiendomsskattelovens § 3 d). Videre vedtas    følgende:
  2. Skattesatsen i 2018 er 2 promille
  3. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer
  4. Kommunestyret ber seg forelagt sak tidlig i 2018 som omhandler eiendoms- skattevedtekter, skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd, oppnevning  av medlemmer til takstnemnd og klagenemnd, samt fritaksbestemmelser.

I sakene fra desember 2014 og juni 2018 var det også presisert at en måtte komme tilbake i et senere møte vedr. disse forhold. Dette er en helt vanlig behandlingsmåte i slike saker. Hvem som sitter i nemndene har ingen betydning for selve vedtaket om innføring. Fritaksbestemmelser har videre også liten betydning for spørsmålet om innføring eller ikke. 

3. Vil ordfører fremme sak om eiendomsskatt til kommunestyret for ny behandling og inntill dette er gjort stoppe videre administrativ behandling av saken? Dette med bakgrunn i at en slik prinsipielt viktig sak ikke er forsvarlig utredet – ref. kommunelovens §20.

Ordførers tilsvar:

Ordfører vil ikke fremme sak om ny behandling av eiendomsskatt til kommunestyret, all den tid flertallet i kommunestyret har gjort et lovlig fattet vedtak, der både skolestruktur og eiendomsskatt har vært lagt fram som egne saker i forkant, og innstillingen fra formannskapet er gjort ihht kommunelovens §44 og 45. Det vil derfor være uaktuelt å stoppe administrasjonen, som har ansvar for å iverksette vedtaket. Når flertallet i kommunestyret har valgt å bruke eiendomsskatt og skolestruktur for å saldere budsjett og økonomiplan, på lik linje som Høyre ønsket å bruke skolestruktur for å saldere budsjett og økonomiplan, så handler dette om

  • Forholdet mellom tilgjengelig økonomi og oppgaver
  • Opprettholde og utvikle kvalitet på leverte tjenester for alle politikkområder i kommunen
  • Opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte

Når representanten referer til kommunelovens §20, regner jeg med det er feil, da denne paragrafen inngår i kapitlet om Parlementarisme og denne styreformen har vi ikke i Øksnes.

Med hilsen Karianne B. Bråthen