– Hva med barnevernet?

En gråtende gutt på et par tre år blir plassert på trappa en kald vinternatt, i pyjamasbukse og støvler. De voksne ville ha ro.  Det tok mange år før barnevernet tok omsorgen fra foreldrene. Årsakene i denne saken og i mange liknende saker er ikke alltid like opplagte, men det vi vet er at mye svikter for altfor mange barn.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen. 

Meninger

Arbeiderpartiet mener barnevernet er en av de viktigste oppgavene et samfunn har ansvar for. Det skal beskytte de minste i «flokken vår» som i størst grad trenger andre vokses omsorg, behandling og tilrettelegging.

For å lykkes med denne viktige oppgaven, er det behov for en kvalitetsreform i barnevernet. Barnevernet må hele tiden arbeide for å få tillit fra befolkningen. Derfor mener vi at åpenhet og lavterkseltilbud for barn og omsorgspersoner er viktig. Ansatte i barnevernet utgjør hver dag en forskjell for mange barn. En forskjell som gjør at barna får bedre hverdager. Tilbakemelding og rapporter viser dessverre at kvaliteten ikke er god nok overalt. Meldinger kommer ikke dit de skal, når de skal. Samarbeidet mellom etater fungerer ikke så knirkefritt som man skulle ønske. Noe dreier seg om at bekymringsmeldinger ikke kommer fra andre tjenester, noe om at meldinger som er kommet ikke videreformidles til rett tid eller til rette instanser.  Vi vet at en del barn under barnevernets omsorg mister skolegang, noe som øker risikoen for lav tilknytning til arbeidslivet. Ansattes organisasjoner peker på at skal man kunne utføre oppgavene på en god måte er det behov for økt grunnbemanning. Arbeiderpartiet anerkjenner dette behovet for styrket grunnbemanning og foreslo i vårt alternative budsjett å øke budsjettet med 200 millioner øremerket stillinger i kommunalt barnevern

Vi må lytte til barna

Skal man utvikle en tjeneste av god kvalitet, må de det gjelder bli hørt. Barnas egen stemme er viktig i utviklingsarbeidet. Arbeiderpartiet øker bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid og brukermedvirkning i barnevernet med totalt 9 millioner kroner. Barns erfaring og brukerkompetanse skal være med i denne satsingen.  Det er viktig å gjøre metodene bedre slik at praksis blir en realisering av beste praksis, til beste for barna.

Vi styrker også opplæringstilbudet til barn under barnevernets omsorg med tre millioner ut over regjeringens budsjett, slik at flere barn gjennomfører skolegang. Vi vet at fullført grunn- og videregående er god forebygging når det gjelder å komme i arbeid.

Barn på anbud

Arbeiderpartiet mener at barnevern skal være en offentlig oppgave. Vi er kritisk til den økende kommersialisering av viktige velferdstjenester som denne regjeringen legger opp til. De mest sårbare barna vi har, trenger ansatte med tid. Å hjelpe disse barna er en av fellesskapets viktigste oppgaver og her svikter regjeringen.

Når budsjettet for 2018 mangler 12 millioner for å kompensere for lønns- og prisvekst viser det at vi har en regjering som skyver ansvaret nedover, at dette prioriterer de ikke, med en lønnlig henstilling til kommunene om å gjøre jobben de selv ikke makter.

Arbeiderpartiet tar ansvar, vi har sørget for øremerkede midler i flere år, og vi fikk økt grunnbemanningen da vi regjerte. Det ble bråstopp med dette under denne regjeringen.

Arbeiderpartiet mener barnas behov må være styrende for bevilgningene. Det mangler ikke på rapporter som forteller oss at det er store mangler. Helsetilsynets rapport 1/2017 forteller om mangler knyttet til melding av alvorlige saker – det betyr at enkelte barn ikke får den hjelpen de trenger og har krav på. Andre rapporter (SSB) melder om stor turnover, et alvorlig problem for barna som trenger stabilitet og kontinuitet.