Jørn Martinussen i Øksnes om eiendomsskatt:

– Et politisk flertall i Øksnes uten nevneverdig forståelse for næringspolitikk

Jørn Martinussen er fristilt partimessig i kommunestyret i Øksnes. I dette innlegget hever han at hans kolleger i kommunestyret ikke har peiling på næringspolitikk. Bakgrunnen er vedtaket om å innføre eiendomsskatt på verk og bruk.

Jørn Martinussen Kommunestyrerepresentant i Øksnes.  Foto: Gaute Bergsli

Meninger

Det er ikke mange år siden Øksnes hadde status som omstillingskommune, og der situasjonen var dramatisk forskjellig fra i dag.

Øksnes kommune sitt næringsliv har prøvd å få det politiske flertallet til å åpne øynene for hvilke utfordringer både store og små næringsaktører har, uten at det har hatt besynderlig stor virkning.


Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Øksnes:

Gir seg ikke i kampen mot eiendomsskatt

Før jul ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt for verk og bruk i Øksnes. Flere kommunestyrepolitikere tar nå på nytt til orde for å få til en ny behandling av saken.

 

Egen ordfører hevder hun er god på prosess. Hvor var hun når det gjaldt prosess i forhold til konsekvensene knyttet til eiendomsskatt og næringsmessige forhold? Konsekvensene i forhold til den kommunale organisasjonen er behørig belyst, men det lokale næringsliv er ikke påaktet på annen måte enn ved at det sies at det er stor grad av privat rikdom og offentlig fattigdom.


Fiskerinæringa er en syklisk næring som krever risikovilje. Vi opplevde på nittitallet utfordringene som fulgte ved at det var eksterne eiere til for eksempel Myregruppen og trålerne. De hentet ut den profitten som var mulig. De slaktet selskapene og lokalsamfunnet sto ribbet tilbake.


Øksnes-ordfører Karianne Bråthen:

– Vil jobbe for økt bemanning ved sykehjemmene

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen (Ap), mener at innføringen av eiendomsskatt kan bidra til å øke bemanningen i en hardt presset helsesektor i kommunen.

 

Heldigvis tok lokale interessenter grep og utsatte seg for en betydelig økonomisk risiko. Utfordringen den gang som nå var tilgang på kapital. De lokale interessentene har bygd egen virksomhet sten på sten og har ekspandert i den utstrekning de har skaffet til veie midler ved egen inntjening. Det er ikke slik at lokale interessenter uten videre kan hoste opp store beløp i forbindelse med nødvendig satsning og ekspansjon som også kommunen høster goder av i form av skatteinntekter. Uten solide bedrifter legger vi veien åpen for eksterne interessenter, og eierandelen til våre lokale eiere kan fort bli vannet ut til fordel for kapitalsterke investorer utenfor Øksnes. Historien viser at det ikke var noen lykke for Alsvåg bygda at Cermaq ble eiere til lakseslakteriet.


Ordførers svarer om eiendomsskatt

Les Øksnes-ordførerens svar på varaordførerens interpellasjon om eiendomsskatt.

 

Før jul tok formannskapet til orde for at nye oppdrettstillatelser ikke måtte prises så høyt at lokale oppdrettere ikke får ta del i veksten på lik linje med store norske og utenlandske aktører.  20 nye tillatelser skal utlyses via auksjoner med en prislapp på minimum 93.6 millioner kroner hver. Dette er ikke småpenger. Oppdrettsnæringen er en framtidsnæring sammen med øvrig sjømatnæring. Aktiviteten denne næringen skaper skal være med på å gi videre vekst og utvikling, og Øksnes formannskap hadde klare forventninger om at lokalt næringsliv ikke skal bli diskriminert til fordel for store norske og utenlandske aktører. Eget næringsliv må gis mulighet til å ta del i den økte veksten, noe som gir mulighet for store lokale ringvirkninger i form av flere arbeidsplasser og lokal verdiskaping.  Skal vi ta del i veksten fordres tilførsel av kapital, og om kommunen ikke kan bidra med kapital kan de bidra ved å ikke ilegge de eiendomsskatt.


Vil ikke fremme ny sak om eiendomsskatt

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen var klar på at hun ikke vil fremme noen ny sak om eiendomsskatt da hun svarte på varaordførerens interpellasjon om saken i mandagens kommunestyremøte.

 

Det er høyst begrenset hva vi som kommune kan bidra med i form av økonomiske støtte til eget næringsliv uten å bli møtt av EUs konkurranse regler. Vi må hele tiden påse at tilretteleggingen ikke er konkurransevridende.  Men det vi kan bidra med, som ikke blir ansett som konkurransevridende, er å la være og innføre eiendomsskatt.  Siden skatten rammer usosialt, hjelper kommunen også de som sliter økonomisk.


Det er strategisk viktig at bedriftene får muligheten til å investere eget overskudd i videre satsning som gir videre vekst og fortsatt næringsutvikling. Det eneste som er med på å sikre arbeidsplasser på sikt og ett fortsatt godt kommunalt tjenestetilbud, er at forholdene legges til rette for ei fortsatt god utvikling for Kommunens næringsliv.


Ett argument som til stadighet gjentas er at det er offentlig fattigdom og stor grad av privat rikdom. Det er ikke rike privatpersoner som skal betale eiendomsskatt, men Kommunens eget næringsliv. Selskapene må få anledning til å bygge opp buffere for å takle nye tunge nedgangstider når de engang måtte komme. Det er ikke lenge siden vi var i en situasjon der kapital var en mangelvare med den utryggheten det medførte.


Vi må sikre at de rike ressursene utafor kysten blir høstet av lokale bedrifter og ikke av aktører som ikke er hjemmehørende i Øksnes.  Å ikke innføre eiendomsskatt vil i så måte være ett skritt i riktig retning.