Du stemte mot barnevernsreformen, Kari

For de av oss som har fulgt barnevernspolitikken i forrige stortingsperiode og tidligere, var Kari Henriksens innlegg i denne avis 19. januar forunderlig lesning.

Tone Wilhelmsen Trøen  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Meninger

I innlegget slår Henriksen inn vidåpne dører når det gjelder tiltak, og beviser nok en gang at alt Arbeiderpartiet har å by på av løsninger er å kaste penger etter problemer som krever systemendringer.  Tvert imot stemte Ap og Kari Henriksen mot alle lovendringene i barnevernsreformen i fjor.

Reformen skal gi bedre hjelp der barna bor. Flere barn og familier skal få rett hjelp til rett tid. Vi skal styrke kommunenes muligheter til forebygging og tidlig innsats, og kommunene skal gis økt ansvar og større frihet til å velge hvilke tiltak de mener er best for barna.  Ap ville ikke være med på det.

Barnevernet møter ofte barn og familier som er i krise. For at barna, foreldrene og samfunnet ellers skal ha tillit til avgjørelser og tiltak som iverksettes, og for at de ansatte skal kunne trives i en svært krevende jobb, er det viktig at kompetansen og fagkunnskapen er solid. Derfor forbedrer regjeringen nå grunnutdanningene og styrker tilbudet om masterutdanninger, slik at flere kan starte i jobben med nødvendige faglige forutsetninger. Det skal innføres kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene.


Et barnevern med kjærlighet

– Samfunnets oppgave er å se hvert enkelt barn som selvstendig individ med egne rettigheter og muligheter, skriver Tone W. Trøen, leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

 

Regjeringen viser også sterke ambisjoner for barnevernet i Jeløya-plattformen. For å forebygge at vonde opplevelser i barndommen går over i kroniske psykiske plager, vil vi bedre samarbeidet mellom barnevernet og helsesektoren. Vi styrker barn og foreldres rettssikkerhet ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Vi lovfester barns rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Vi må også sikre oss at folk som er bekymret for et barn, melder fra til barnevernstjenesten. Derfor gjør vi nå reglene for opplysningsplikt klarere. 

Barnevern er en av de viktigste offentlige oppgavene, men den må ikke og kan ikke løses av offentlig ansatte alene. Private aktører kan gi kapasitet ved for lav bemanning eller bidra med kompetanse som barnevernstjenesten ikke selv har. I Høyre mener vi det viktigste for et godt barnevern må være kvaliteten og innholdet i tjenestetilbudet, og at rettssikkerheten til barn og familier blir ivaretatt på en god måte.

Den viktigste jobben gjøres likevel ute i kommunene. I de viktige møtene mellom de små menneskene som trenger hjelp og de voksne som skal hjelpe. Og, Kari Henriksen, flere voksne som kan hjelpe har det virkelig blitt. Fra 2013 og til slutten av 2016 ble det 932 nye stillinger i det kommunale barnevernet. Det er ikke bråstopp i bemanningen, det er et realt løft.