Debatten om eiendomsskatt i Øksnes:

– Mangelfull økonomiforståelse og forsøk på folkeforføring?

I forbindelse med behandlingen av budsjettet framsatte jeg et forslag om at alle lovpålagte oppgaver og minstestandarder må kartlegges og dekkes inn i forbindelse med alt framtidig økonomiplanarbeid.

Kommunestyrerepresentant Jørn Martinussen i Øksnes.  Foto: Gaute Bergsli

Meninger

Det økonomiske handlingsrommet som Øksnes kommune deretter sitter igjen med er frie disponible inntekter som disponeres til avsetninger og til å høyne tjenestetilbudet. Jeg ble noe stuss når jeg i siste formannskapsmøte fikk spørsmål om hvordan forslaget skal forstås.

Da Øksnes kommune var på ROBEK lista deltok vi i et nettverk sammen med andre kommuner som slet med de samme økonomiske utfordringer som Øksnes. Ett av formålene ved å delta i nettverket var å høyne kompetansen innenfor økonomistyring.

I etterkant laget Fylkesmannen i Nordland en grunnleggende, lettfattelig og oversiktlig veileder i økonomistyring. I tillegg var Fylkesmannen i kommunestyret og informerte om veilederen.

Forslaget som jeg fremmet – identisk med det som er uthevet ovenfor - er sakset direkte ut av veilederen.  Hvordan kan man gi uttrykk for at alle steiner er snudd når forståelsen av elementære økonomiske sammenhenger tydeligvis ikke er god nok?

Det hevdes fra enkelte Øksnes politikere i avisinnlegg og på sosiale medier at våre inntekter er lave sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Dette kan ikke stå ukommentert lenger.  Utvalget i nedenstående tabell er det samme som brukes i andre sammenligninger. I forhold til frie inntekter utmerker ikke Øksnes seg spesielt negativt.

Frie inntekter kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 73 % av kommunesektorens samlede inntekter.  Foto: Grafikk: Jørn Martinussen

 

Det har vært framsatt påstander om at reduserte overføringer fra Staten er årsaken til at økonomien er anstrengt, senest i tirsdagens debatt om eiendomsskatt i Øksnes – og det påstås også at det ville ha vært bedre under en Arbeiderpartiregjering. Det er nok mere et spørsmål om hvordan inntektene benyttes, noe Øksnes kommune selv må ta ansvar for. Tabellen under viser at de frie inntektene har økt jevnt og trutt fra 2012.  Det er et alvorlig paradoks at når de frie inntektene var på topp i 2016 var driftsresultatet som aller dårligst.

  Foto: Grafikk: Jørn Martinussen

 

Vi står framfor et større arbeid når det gjelder å snu alle steiner. Internasjonale sammenligninger og forskjeller i ressursbruk og resultater innen offentlig sektor tilsier at det kan foreligge et stort effektiviseringspotensial. Senter for økonomisk forskning har gjort beregninger som tilsier at Øksnes er 25 % mindre effektiv enn den mest effektive kommunen. Jeg merker meg at jeg ikke blir lyttet til når jeg gang på gang viser til dette. Dette blir misforstått med vilje og det blir forsøkt skapt ett inntrykk av at jeg snakker ned arbeidsinnsatsen til de ansatte i Øksnes kommune. Dette er overhodet ikke er min intensjon.

Øksnes kommune må få et annet forhold uttrykket «å snu steiner». Det må gås grundigere til verks i forhold til å avdekke vårt effektiviseringspotensiale, og vi må ha en annen tilnærming enn og ensidig bare se på kostnadskutt. Det må gjerne klages på størrelsen på overføringene fra Staten, men det må ikke bli ei sovepute og brukes som påskudd til ikke å jobbe videre med de utfordringene kommunen har.

Å jobbe med slike utfordringer føles utfordrende, men like fullt meningsfullt. Det er med på å motivere meg til videre innsats til beste for Øksnes kommune.