– Et bærekraftig velferdssamfunn

– Det bør i alle fall for alle være et felles mål å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn for kommende generasjoner, skriver Margunn Ebbesen i dette debattinnlegget.
Meninger

De siste fire årene har regjeringen ledet landet trygt gjennom både et kraftig oljeprisfall og en økt tilstrømning av migranter. Velgerne gav oss fornyet tillit ved valget, og nå er regjeringen utvidet til en bredere borgerlig plattform med Venstre på laget. Men så er det nå engang slik at Krf med sine 8 representanter i Stortinget valgte å stå utenfor regjeringen, så får vi se om de støtter regjeringen og statsminister Erna Solberg i Stortinget, eller om de vil vise overfor sine velgere at de går en annen vei. Eller hvor konstruktive opposisjonen på Stortinget vil være.

Det bør i alle fall for alle være et felles mål å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn for kommende generasjoner, som i alle fall er regjerings mål med den nye regjeringsplattformen – et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle.

I årene fremover vet vi at inntektene fra oljeindustrien ikke vil øke like mye som tidligere, samtidig blir vi flere eldre. Dette betyr at flere må stå i arbeid lenger, og flere må inn i arbeidslivet enten det er unge eller personer med hull i cv.

Den økonomiske politikken må baseres på at verdier må skapes før de kan deles, samtidig som skattesystemet må være vekstfremmende og legge til rette for styrket konkurransekraft. I tillegg er det et stort behov for fortsatt høy investering i kunnskap og infrastruktur.

Den nye regjeringsplattformen bidrar til å bygge landet ved å legge til rette for vekst, utvikling og nye muligheter i hele landet – også i nord. Satsing på samferdsel, næringsrettede tiltak, kunnskap og innovasjon er viktig for flere arbeidsplasser og fortsette den gode utviklingen i nord. Regjeringserklæringen er tydelig på at utbygging og vedlikehold av infrastruktur fortsatt skal ha høy prioritet. Og for eksportfylket Nordland er det verdt å merke seg punktet i plattformen om at det skal vurderes hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov.

Alt for mange har i dag en for løs tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen vil derfor sette i gang en inkluderingsdugnad, hvor vi blant annet prioriterer et kompetanseløft som legger til rette for læring hele livet. På den måten tilegner flere seg de kvalifikasjonene som arbeidsmarkedet etterspør. For at flere innvandrere skal komme i arbeid og integreres skal det gjennomføres en helhetlig reform av integreringsfeltet for å få raskere og bedre resultater.

For dersom flere kommer i arbeid vil også fattigdommen reduseres. Det skal alltid lønne seg å jobbe, og flere må derfor gis mulighet til å skape et godt liv for seg selv og sin familie. Velferdsordningene våre må derfor moderniseres for å gjøres bærekraftige.

Av relevante tiltak ellers for nord kan nevnes noen få:

  • Videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang til nye letearealer
  • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter
  • Legge frem stortingsmeldinger om pliktsystemet og kvotesystemet i fiskerinæringen
  • Styrke sikkerhet og beredskap knyttet til økt aktivitet i nord
  • Styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet på områder der landsdelen har fortrinn

Summen av dette gir et godt grunnlag for arbeidet fremover. Vi vil finne felles løsninger som er bra for Norge, for landsdelen og bra for folk.