– Over 40 år uten endringer holder ikke

– Barnehagene har på noen tiår blitt et sted for nesten alle barn i Norge, Gerd-Inger Simonsen i dette debattinnlegget.
Meninger

Det er brudd i forhandlingene om arbeidstid for lærere i offentlige barnehager mellom Utdanningsforbundet og KS. Det viktige spørsmålet er: Hvorfor ble det brudd?

Barnehagene har på noen tiår blitt et sted for nesten alle barn i Norge. Dette betyr også at stadig yngre barn går i barnehagen i dag. Læreren i barnehagen er barnets første lærer og barns utdanning starter i barnehagen.

Ny rammeplan og barnehageloven setter høye mål for barnehagen. I den nye rammeplanen er barnehagelærernes ansvar og oppgaver tydeliggjort, i tillegg inneholder planen mange formuleringer om hva lærerne og det øvrige personalet skal gjøre.

Kravene til barnehagene og lærernes ansvar har økt betydelig over mange år. Likevel er barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid uendret. I 1972 fikk lærerne fire timer de selv kunne disponere til planlegging til det beste for barna. Disse fire timene er fremdeles det lærerne har til planlegging. I tillegg er de ikke sikret at de får bruke tida til disse viktige oppgavene. I over 40 år har altså tiden lærerne har hatt til disposisjon stått stille.

Utdanningsforbundet mener det må legges til rette for at lærerne i barnehagen har en reell mulighet til å ta ansvaret som ligger i jobben. Det er en forutsetning å ha nok tid til å være godt forberedt. Derfor har vi krevd økt tid til planlegging, for- og etterarbeid og at denne tiden sikres. Det profesjonsfaglige arbeidet er helt grunnleggende for arbeidet i barnehagen.

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å legge bedre til rette for at lærerne har en reell mulighet til å ta det ansvaret som er pålagt dem gjennom barnehageloven og rammeplanen. Kravene i den nye rammeplanen forsterker behovet for mer tid ytterligere. Vi har derfor bedt om mer tid til de oppgavene samfunnet har pålagt oss.

Rammeplan for barnehagen krever at barnehagen skal tilrettelegge et pedagogisk tilbud til alle barn. Dette innholdet lager ikke seg selv. Lærerne i barnehagen ønsker å gjøre en best mulig jobb for barna, og som eksperter på barn i alderen 1-6 år, bruker lærerne kunnskapen de har på en forsvarlig og god måte. Dette burde KS snart ha tatt inn over seg. Lærerne trenger derfor tid til å gjøre jobben sin – og den må fastsettes i en sentral avtale. Slik sikrer vi at barna har gode og meningsfulle dager i barnehagen. Bare det beste er godt nok for barna.

Det er liten forståelse for våre krav fra KS. De ønsker videreføring av dagens avtale. KS er opptatt av kvalitet for de minste, men å sikre denne kvaliteten under forhandlingene har tydeligvis ikke vært aktuelt. KS forholder seg ikke til hva lærerne selv mener skal til for å få gjort jobben sin på en god måte. Det gjorde de heller ikke i forrige forhandlingsrunde.

Over 40 år uten endringer holder ikke. Er det rart det blir brudd?