Christoffer Ellingsen, Rødt Sortland:

– Rødt og Høyre – motpoler i kommuneøkonomien

Christoffer Ellingsen mener det ikke er rart han og Beate Bø Nilsen stadig er i tottene på hverandre i dette innlegget.
Meninger

Utgangspunktet for debatten med Høyres Beate Bø Nilsen var regjeringas forslag om å redusere muligheten til utskriving av eiendomsskatt. Dette ene forslaget fra regjeringa ville redusere de årlige inntektene til Sortland kommune med minst 8 millioner. Bø


– Hva har dere sosialister tenkt å gjøre?

Høyres Beate Bø Nilsen svarer på innlegg fra Christoffer Ellingsen (Rødt).

 

Nilsen mener dette ikke ville få negative konsekvenser for budsjettet og at det er rådmannens oppgave å finne løsninger. I tillegg til mindre eiendomsskatt, vil H/Frp/V-regjeringa svekke inntektene til Sortland og flere kommuner gjennom andre tiltak. Det er blant annet beskrevet i budsjett-/økonomiplan dokumentet for Sortland 2018. I sum legger dette i nær framtid an til en kraftig svekkelse av tjenestetilbudet i forhold til dagens drift. I denne virkeligheten er det at Rødt også som Høyre, har støtta budsjett med stor eiendomsskatt for å berge tjenestetilbud. Rødt mener derimot prinsipielt at økt skatteinngang skal hentes fra de største inntektene og formuene og ikke fra vanlige boliger. 

Høyre går motsatt vei når de går inn for å styrke de private kapitalinteressene gjennom store årvisse skattelette. Videre legges det til rette for at private rikdommer og spekulanter – også internasjonale selskaper – skal berike seg enda mer med å hente profitt fra offentlige budsjett. Samtidig vil de strupe kommunebudsjettene i forhold til pålagte oppgaver. Privatisering er en av de overordna målsettinger for Høyre. Beate Bø Nilsen bidrar til denne utviklinga der ulikheter og forskjeller mellom folk øker og velferdsstaten smuldrer. Sikkerhetsnettene i samfunnet rakner for de som ikke henger med i galoppen. Å fortelle folk disse konsekvensene, er nok dårlig markedsføring. Derfor tilsløres virkningene. Dette spillet er Beate Bø Nilsen en del av. Denne virkeligheten er en av de største utfordringene både her og globalt.


 

Så spør Bø Nilsen om hva som er Rødts svar på kommuneøkonomien. Noen av svarene ligger i den politikken Rødt har ført de siste årene. Rødt har sett utviklinga og tatt konsekvensene ved å spisse vår innstas på de helt sentrale velferdsoppgavene. Med dette som grunnlag gikk vi mot prosjektet Kulturfabrikken og hotellet slik det framsto i 2011. I dag trekker dette prosjektet mer enn 15 millioner direkte fra driftsbudsjettet årlig i forhold til tidligere. Rødt var også det eneste partiet som gikk mot å støtte prosjektet med hotell ved Sortland Senter med viktig begrunnelse at dette ville føre til belastning også på kommunebudsjettet. Sortland har allerede lagt til rette for hotelltomt ved Kulturfabrikken. Disse prosjektene og andre lignende tiltak har Høyre sammen med Ap støtta fullt ut. Altså har Rødt i store saker vist evne til realisme i økonomistyringa og sett konsekvenser som andre har lukka øynene for. Vi skal fortsette å vurdere dette i hvert enkelt prosjekt også framover.


– Rødt tømmer sparegrisen i Sortland

Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre gir svar til et innlegg fra Christoffer Ellingsen i Sortland Rødt.

 

Så er det makta som rår også når det gjelder kommuneøkonomien. Den makta sitter i regjeringa. Om stadig flere folk ser hva som skjer, vil grunnlaget for å bygge motstand mot politikken bli større. Den motstanden må komme nedenfra - fra folk flest. Lokalt engasjement fra folkevalgte, fra organisasjoner, fagbevegelsen og ved bruk av stemmeseddelen er noen viktige arbeidsmetoder. I mange av disse spørsmålene er heller ikke Ap på riktig vei. Rødt vil fortsatt kjempe for og prioritere basistjenestene. Det har vi vist blant annet i engasjementet for demensomsorgen og utbygging av nytt sjukeheim. I den grad vi ikke kommer unna å bruke oppsparte fond, må vi også bruke det. Dersom det ender med at Sortland i så fall havner under administrasjon av fylkesmannen (ROBEK) fordi vi tar godt vare på innbyggere i kommunen, så må det bare bli sånn. Ansvaret ligger uansett i den nasjonale politikken og deres lokale støttespillere. Høyre og Beate Bø Nilsen må ikke få arbeidsfred til å gjennomføre sin politikk!


Christoffer Ellingsen om Beate Bø Nilsen:

– En forførende tryllekunstner, eller…?

Sortland Høyres Beate Bø Nilsen er intervjuet i media i forbindelse med regjeringsplattformen fra H/Frp/V. Her legger hun frem trylleformler om kommuneøkonomien som er nettopp det – absurd og fullstendig fjernt fra virkeligheten.

 

PS: Når Høyre er så sterkt bekymra for bruk av fond, kan vi minne om at i 2015 – like før valget – tømte H og Frp fondet for veivedlikehold som nok var et valgkamputspill - dog ikke særlig vellykka.