– Klar tale fra Oslo-gryta om flyplasser i Lofoten og Vesterålen

Nå har Avinor lagt fram sine konklusjoner og de har da slått fast at to av de alternativene som har vært nevnt i deres tidligere innstilling ikke holder mål.

Slik er konklusjonen for værmessig tilgjengelighet for de ulike flyplassalternativene. Det internasjonale minstekravet er 95 prosent.  Foto: Skjermdump fra Avinors presentasjon på Leknes.

Meninger

Viser til overskrifter i avisene som omtaler disse som "– Leknes kan ikke anbefales. Hadselsand er ikke aktuell". Klar tale fra Oslo-gryta. En ønsker ikke en ny storflyplass i konkurranse til Evenes.

På møtet 7. februar blir det vist til en tabell som viser at regulariteten på disse 2 "flyplassene" vil for Leknes del være 85,1% og for Hadselsand være 89,7% - Avinors eget krav er 95%.  Dette er greit nok. Ingen ønsker å kaste bort milliarder på en flyplass som ikke kan holde åpent mer enn 85- 90% av tiden. Dette vil jo gå ut over kundene som har bestillt biletter og planlagt reiser måneder i forveien og som - når reisen skal ta til - møter en stengt flyplass.

Dette er lett å akseptere. Men når en så kommer til grunnlaget for denne konklusjonen (se  vedlagt tabell fra Avinor) så ser en at det for 2 av flyplassene sansynligvis er benyttet faktiske verdier for turbulens (Leknes og Stokmarknes), mens det på Gimsøy er benyttet fysiske målinger utført på stedet hvor rullebanen skulle gå. Dette gir jo en mening og tallenes tale her er klare. Av foto fra avisene, ser vi at det på Gimsøy er bygget værstasjon  hvor en i flere år har utført målinger for å finne viktige og korrekte data.

Når en kommer til konklusjonen på hvorfor Avinor ikke ønsker (les overskriftene: Hadselsand er ikke aktuell) flyplass på Hadselsand, så ender en opp med en konklusjon  uten noen form for målinger, men med synsinger og betraktninger som sikkert kan være riktige, men som ikke har bakgrunn i fysiske målinger. Dette er etter min mening ikke en riktig måte å avgjøre et så viktig spørsmål som flyplass for Lofoten tross alt er.

Slik jeg ser det, er det da mulig at en flyplass for Lofoten enten ender i Vesterålen (Stokmarknes) eller i verste fall på "fastlandet" (Evenes).  Tross alt er avstanden fra Å til Hadselsand under halvparten av avstanden fra Å til Evenes.

Når staten (les: vi og våre skattepenger) bruker millioner på forundersøkelser for å kunne trekke riktige konklusjoner - for å gi velferdsstaten de beste tilbud en kan ut fra en forsvarlig bruk av midler, så er det helt utrolig at en i denne saken ikke tar seg bryet med å sette opp en værstasjon til noen hundretalls tusen kroner for på denne måte fremskaffe korrekte data for en slik konklusjon.

Det som er forundelig er jo også at en har fløyet over området og trukket konklusjonen etter dette. Uten at jeg på noen måte skal gjøre meg til sakkyndig i denne saken, så er jeg som mange med meg godt kjennt til uttrykket turbulens.  Og turbulens på landjorda (les Avinors vedlagte statistikk: konklusjonen for Gimsøy er her målt på "rullebanen") og turbulens i lufta oppleves for de fleste som to forskjellige oppfatninger av ordet.

Selv er jeg en som pendler mye med fly i inn og utland i forbindelse med arbeidet mitt. Og jeg har opplevet Helle fra noe av sine værste sider med turbulens i Twin Otter, det samme til Værnes etter å ha jobbet på Stjørdal i over 20 år med ukentlige pendlinger fra Bergen. Innflyving over fjorden inn mot Værnes i turbulens er ikke akkurat noe en glemmer raskt.

Selvsagt er jeg klar over at det sikkert finnes programmer som kan beregne turbulens i enhver høyde over land, når en har sikre data som en setter inn i programmet. Men når slike data ikke finnes - fordi en ikke har utført målingene, da stiller jeg et stort spørsmål med riktigheten av de beregnede resultatene.

Hvis Avinor ikke ønsker å ta med Hadselsand som et av alternativene, så synes jeg Avinor bør gi klar beskjed om dette fra dag èn. Ingen vits i å kaste bort mer arbeid og penger på noe som en alt har gjort seg opp en mening om, før utredningen har startet. I stedet synes det som om de tar med Hadselsand som en outsider i denne sammenheng, fordi politikerene i regionen ønsket det. Men de bruker ikke tid på å samle inn faktiske data om værforholdene - slik de har gjort på Gimsøy. Sikkert lurt, for en kunne jo ende opp med en annen konklusjon enn den en alt har bestemt seg for.

Hvis en som lekmann leser tallene (jeg har utdanning innen statistikk), så ser en jo at turbulens er det som her avgjør at Hadselsand ikke blir valgt.  Men selv med den elendige turbulensverdien (som er 400% høyere enn Gimsøy), så kommer Hadselsand bedre ut enn Leknes. Hvis Hadselsand hadde samme turbulensverdi som Leknes, så ville Hadselsand fått en tilgjengeligsskåre på 94,9% som da bare ville blitt slått av Stokmarknes i denne oppstillingen.

Hvis en bruker samme verdi som Gimsøy (hvor en har målt turbulens på rullebanen), så ville en fått en værmessig tilgjengelighet på 96,2%. Altså godt over det som er akseptabelt. Men selvsagt er dette bare en lek med tall.

Og det er hva jeg ønsker å vise i dette innlegget. Når en ikke har riktige og korrekte data, så får en det resultatet en forventet, ved at en synser og bruker innleiet konsulenter som en velger ut fra de resultater en ønsker å oppnå. Ikke det at jeg ønsker å påstå at tallene er "trikset med", men uten korrekte innput i programmet, får en heller ikke et korrekt resultat. Så enkelt er det bare.

Som lekmann er det for meg lettere å akseptere en vinner, når alle har samme utgangspunkt og når samtlige deltakere blir behandlet likt. Slik som i idretten - det er helt utenkelig å akseptere at noen blir dømt etter klokka og noen blir bedømt av en dommer som forsøker å telle tiden. Her gjelder kun korrekte angivelser når avgjørelsen om vinneren faller. Slik burde det også være i denne saken.