– Direkte til fysioterapeut

Fra nyttår kan pasienter gå direkte til fysioterapeut uten å måtte gå veien om lege for å få henvisning til behandling. Endringen er gjort for å gi pasientene raskere og enklere tilgang til fysioterapi, skriver Hans Leo Dagsvik Regionleder Nord i Norsk Fysioterapeutforbund i dette innlegget.
Meninger

Tidligere måtte pasienter som oppsøkte fysioterapeut uten henvisning fra lege betale hele behandlingen selv. Med den nye ordningen betaler pasienten kun egenandel og opparbeider seg rett til frikort dersom beløpet overstiger egenandelstaket.

Kravet er at den aktuelle fysioterapeuten har en driftsavtale med kommunen eller er kommunalt ansatt. Da er fysioterapeuten en del av den kommunale helsetjenesten, på lik linje med fastlegene.

Norsk Fysioterapeutforbund er positiv til omleggingen og mener den er til nytte for pasienter med både akutte plager og kroniske tilstander. De som har akutt behov for behandling kan bli raskere vurdert og komme i gang med behandling. De med kroniske tilstander slipper å måtte ta turen innom legen for å få ny henvisning. Erfaringene fra andre land som praktiserer direkte tilgang er positive med kortere ventetid, færre behandlinger og henvisninger til bl.a. røntgen, frigjøring av legenes tid og mer fornøyde pasienter.

Den nye ordningen stiller imidlertid krav til fysioterapeutene om å være faglig oppdatert og bidra til rett prioritering. Videre er det nå forskriftsfestet at fysioterapeuter skal sende epikrise til fastlegen slik at denne er orientert om hvilken behandling pasienten har fått og hvilken effekt den har hatt.

En lege kan fortsatt henvise til fysioterapeut, for eksempel hvis legen mener at fysioterapi er et viktig ledd i sykefraværsoppfølging eller et mer omfattende behandlingsopplegg. Samlet sett skal det bli enda tettere dialog og samarbeid mellom fastlege og fysioterapeut. At de fleste fysioterapeutene nå kan kommunisere elektronisk med legene på en sikker måte er et viktig bidrag til det.