– Rovviltforliket må følges opp!

Årsmøtet i Nordland Sp erfarer med bekymring at Stortingets Rovviltforlik fra 2011 med fokus på ei to-delt målsetting der det skal være plass til både beitedyr og rovdyr ikke blir fulgt opp i Nordland.
Meninger
  • Forvaltningsplan for rovvilt for Region 7, utarbeidet og vedtatt av Rovviltnemnda i Nordland i 2017, ble avvist av KLMD med påfølgende instruksjon av nemnda fra samme Dept.
  • Store sammenhengende areal for rovdyra har blitt prioritert foran sammenhengende beiteareal for tamrein og sau.
  • Fokus på bedring av forholdene for samisk reindrift har konsekvent måttet vike til fordel for økning av rovviltbestandene, og reindrifta er nå inne i en svært kritisk situasjon.
  • Vinterens jakt på Gaupe ble stoppet av KLD, sjøl om man visste at bestandsregistreringa av Gaupe i Nordland vinteren før var meget mangelfull pga snøforholdene, og at gaupebestanden i enkelte deler av fylket fortsatt er svært problematisk for beitenæringa. Årsmøtet i Nordland Sp mener derfor at det umiddelbart må åpnes for jakt på Gaupe i Nordland, i tråd med Rovviltnemndas anbefaling.

Årsmøtet i Nordland Sp mener lisensjakta på Jerv må gjøres mer effektiv gjennom attraktive godtgjørelser til lisensjegerne.

Nordland Fylke er et av Norges viktigste beitefylker, og Nordland Sp krever derfor at Rovviltforliket blir tatt på alvor også i Nordland, og at rovdyrtrykket blir redusert mot beitedyra.

Årsmøtet i Nordland Sp mener at dette kun kan gjøres med å redusere bestandsmåla for de store rovdyra.