– Takk for tilbakemelding på min bekymringsmelding vedrørende det høye skattetrykket til våre innbyggere

– Ordfører bruker mye av tiden i sitt tilsvar om historikk og lite om kjernen i utfordringen våre innbyggere nå sitter midt i, skriver Håkon T. Hanssen i dette tilsvaret til Ordfører Siv Aasvik.
Meninger

Jeg forstår svaret dithen at Ordføreren kanskje deler vår bekymring siden hun har bedt rådmannen legge frem en sak til kommunestyret, eller er ønsket å bruke den økte inntekten til andre gode formål i kommunen vår?


Ordfører bruker mye av tiden i sitt tilsvar om historikk og lite om kjernen i utfordringen våre innbyggere nå sitter mitt i.
Når det gjelder historikk så tar jeg meg den frihet å rette opp i en god del historiske faktafeil:

  1. Hadsel Arbeiderparti var med på å innføre eiendomsskatt mot FrP sine stemmer i 1988
    (les protokoll fra 29.09.1988 og utdrag under)
  2. Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen ble innført mot stemmene til Frp og Høyre
    (les protokoll fra 11.12.2014 og utdrag under)

Videre peker Ordfører på alle gode formål, og hvis vi leter etter gode formål skal vi nok klare å finne ting å bruke de økte skatteinntektene på, men kommunen har noen lovpålagte oppgaver som først og fremst skal løses effektivt og på en god økonomisk måte. Vi kan ikke tillate oss å tro at innbyggernes pengebok er utømmelig og dermed fortsette forbruket med uforminsket styrke.

Ordføreren peker videre på at vi ikke har noe valg?

Overføringene fra Staten har økt i forhold til da Arbeiderpartiet styrte AS Norge og de 10 ekstra millionene som blir tilbakeført fra havbruksnæringene til vertskommunene er dagen regjerning som har lagt til rette for.
Som tidligere nevnt har kommunen noen primære oppgaver som skal løses og i Hadsel kommunes tilfelle har vi i overkant av en ½ milliard til disposisjon som skal fordeles.

Her er det viktig at vi skiller mellom lovpålagte oppgaver og ikke lovpålagte oppgaver.
Hver gang kutt nevnes drar Ordfører opp skoler og sykehjem, og ansatte som gjør sitt beste for å produsere de lovpålagte tjenestene i vår vakre kommune. Ser Ordføreren og flertallet i kommunen ingen andre muligheter for kutt? 

Jeg deler ikke synet til ordføreren fra Arbeiderpartiet om et ønske der vi har en annen regjering.
Mest sannsynlig en arbeiderpartistyrt regjering som ønsker å øke skatter og avgifter.
Jeg er glad for at vi har regjering som har klart å få oppsving i økonomien og har skjønt hvor skoen trykker i forhold til Norsk næringsliv, eldreomsorg, samferdsel, sykehuskøer for å nevne noe.

Her er utdrag fra protokollene nevnt ovenfor:

29.09.1988 i Sak 206/1988
Eiendomsskatt innføres for boligeiendommer fra og med 1989
i følgende soner:
Grytting-Gjerstad
Sandnes
Stokmarknes
Melbu

Kommunestyret 11.12.2014

Endringsforslag til formannskapets innstilling fra Frp og H:

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2015 beholdes på vedtatt nivå for 2014 og økes ikke.

Bundet fond reduseres fra 7 000 000 kroner til i 500 000 kroner der budsjettert eiendomsskatteinntekt beholdes på vedtatt nivå på 18.500.000

Kommunestyret forplikter seg til arbeide for sikre et økonomisk handlingsrom som gjør at en i økonomiplanperioden søker kunne reduseres eiendomsskatten ytterligere, og slår fast at det er et absolutt mål ikke øke eiendomsskatten i økonomiplanperioden utover 2014 nivå

Forslaget fra Frp og H om endring av eiendomsskatt fikk 11 stemmer (Frp, H) og falt.

Vil på tampen ta med et utdrag fra Den offentliggjorte samarbeidsavtalen mellom AP, SP og SV fra 2015 innen eiendomsskatt:

«Eiendomsskatten skal beholdes på dagens nivå. Administrasjonen vil bli bedt om å legge frem en evaluering av beregningsutslagene av eiendomsskatten, for å påvise eventuelle utilsiktede konsekvenser av eiendomsskatten»

På vegne av
Fremskrittspartiet i Hadsel
Håkon T. Hanssen