– Justisministeren og rettsstaten

Synnøve Skauge, Sortland SV, ser bekymret på nylige uttalelser fra Sylvi Listhaug.
Meninger

Den siste tida har det foregått en debatt om terrorister og nasjonens sikkerhet. Fremmedkrigere skal kunne fratas sitt norske statsborgerskap.  Arbeiderpartiet (+de andre opposisjonspartia + Venstre som er i regjering) mener at det er domstolene som skal avgjøre om noen skal miste statsborgerskapet, ikke politiet.  Norge er en rettsstat, og det grunnleggende i en rettsstat er at ingen skal straffes uten lov og dom.   Dommer blir avsagt i en domstol, etter at bevis er lagt fram og funnet tilstrekkelige.  Det som er virkelig betenkelig er at vi har en justisminister som vil bygge ned rettsstaten! 

Vi har også en annen sak som det derimot har vært ganske stille om: Utvidelse av beredskapsloven. Regjeringa har nedsatt et utvalg som skal vurdere om regjeringa skal få utvida fullmakter til å fatte vedtak uten Stortinget når det er krigsfare «og lignende forhold».  Justisministeren har brukt begrepet «stor flyktningstrøm til landet» som et eksempel på «lignende forhold».  Hvem skal bestemme når vi har slike «lignende forhold»? Vi må bevare rettsstaten, den er grunnlaget for demokratiet. Vår nåværende justisminister vil bygge ned rettsstaten, det kan vi ikke akseptere.