Norsk Bonde- og Småbrukarlag:

– Dyrevelferd krever innsats – ingen bønder å miste

Landbruksdirektoratet har besøkt Nordland, og forteller at vi er best i klassen når det gjelder oppfølging av dyrevelferd på gårdene.
Meninger

Det er bra! Tallene viser at de aller, aller fleste dyrene i Nordland har det godt. De 14 tilfellene av avvik som har gitt avkorting i tilskudd nevnes som med ulik alvorlighetsgrad, men ingen grove.  

For de gårdsbrukene som har avvik håper vi på god dialog og støttende rådgivning fra kommune og Mattilsynet for å bidra til løsninger. Det er mange veier til målet, og det kan være viktig å lete etter lokale løsninger, tilpasset de lokale ressursene. De fleste gårdsbruk er enkeltmannsforetak. Det å ivareta bonden med respekt i en prosess som kan true livsgrunnlaget, er uhyre viktig. For de fleste gårdsbruk utgjør tilskuddet halvparten av inntekten. 

God dyrevelferd må skapes gjennom forebygging. Gamle driftsbygninger er ikke alltid tilpasset dagens krav. Mange gårdsbruk har en gitt mengde jord å høste, og har ikke mulighet til å utvide produksjonen. Vi trenger derfor en investeringspakke gjennom Innovasjon Norge som gjør det mulig å bygge nytt uten økning av produksjonen. I fjor klarte Bonde-& Småbrukarlaget å få gjennomslag i jordbruksforhandlingene for prioritert finansiering av driftsbygninger for bruk med 15-30 melkekyr uten økt produksjon. Det gjenstår å se om dette lar seg realisere i praksis med dagens regelverk. Ordningen må utvides og gjelde for alle som vil styrke dyrevelferden på gårdene. 

I Nordland Bonde-& Småbrukarlag er vi stolte av at dyr får leve i tråd med gode, dyreetiske rammer, og med et lavt forbruk av antibiotika. Forbrukerne møter beitende dyr om sommeren, og det er stor grad av innsyn i aktiviteten på gårdene. Dialogen med forbrukerne, at de bryr seg gjennom å ta en telefon til Mattilsynet, borger for at vi fortsatt vil strekke oss mot et landbruk som ivaretar alle samfunnsverdier som trygg mat, dyrket på lokale ressurser og med glade og tilfredse dyr.  I Nordland Bonde-& Småbrukarlag vil vi arbeide for at tilskuddet fortsatt skal betale for nettopp disse verdiene.