– Forsvarsdepartementet på kollisjonskurs med egen kvalitetssikrer

Noen dager etter at Forsvarsdepartementet (FD) fikk overlevert KS1 av KVU Evenes flystasjon av Atkins og Oslo Economics, så de seg nødt til å utstede en pressemelding med flere presiseringer angående Konseptvalgutredning (KVU) Evenes. 

Styremedlem i Andøy Høyre, Yngve Laukslett.   Foto: Arkivfoto

Meninger

I pressemeldingen forsøker FD å oppklare en rekke forhold ved den eksterne kvalitetssikringen av KVU Evenes. Pressemeldingens innhold skaper imidlertid så mye usikkerhet at det er grunn til å stille spørsmål om Atkins og Oslo Economics ville ha støttet vurderingene til KVU Evenes flystasjon angående maritime patruljefly (MPA), dersom opplysningene fra FD var kjent på forhånd.

KS1 viser til en vesentlig opplysning som er avgjørende i forhold til kvalitetssikrers vurderinger angående MPA-delen av KVU Evenes: «Effektmål 3 synes å ivareta operasjoner med MPA primært i fredstid. Det er en inkonsistens mellom effektmål 3 og samfunnsmålet, ved at «beskyttelse» er utelatt ... Slik effektmål 3 er formulert, må det forstås slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner.

Denne forutsetningen synes ikke å være i samsvar med Prop. 151 S (2015-2016) og 27 S (2016-2017) hvor det fastlås at MPA har en operativ rolle i væpnet konflikt. Vi savner en forklaring på hvordan MPA-ene skal løse sine oppgaver i nordområdene i en væpnet konflikt».

I FDs pressemelding blir kvalitetssikrer anklaget for å ha en for snever tolkning av KVU Evenes. I Stortingets spørretime 25.04.18 svarer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (vikar for forsvarsministeren) at «Regjeringen legger til grunn at våre maritime patruljefly skal kunne operere fra Evenes i alle faser av en konflikt.»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i et leserinnlegg i Fremover at «Med Evenes får vi en base beskyttet med luftvern, som øker muligheten for at flyene er tilgjengelig for operasjoner også i krise og høyintensitetsoperasjoner. Hvor lenge vil være en operativ vurdering.

Røe Isaksen uttaler at MPA skal kunne operere fra Evenes i alle faser av en konflikt, mens dagen etter skriver Bakke-Jensen at lokalisering på Evenes øker muligheten for at flyene er tilgjengelig for operasjoner i alle faser av en konflikt, og legger til at det i bunn og grunn er Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) som fatter denne beslutningen. Regjeringen sprer usikkerhet og burde bli enig med seg selv angående MPA kapasiteten ved Evenes flystasjon.

Imidlertid bør regjeringen først og fremst lese rapporten til sin egen kvalitetssikrer som på side 26 av KS1 støtter forsvarsdepartementets manglende sikring av MPA på Evenes flystasjon «særlig ettersom flyene flyttes fra Evenes og opereres fra andre baser i høyintensive operasjoner».

Det er tydelig at kvalitetssikrer er skeptisk til at FD ut fra økonomiske hensyn ikke ser den operative nytten i å etablere infrastruktur på Evenes flystasjon for MPA som tillater beskyttelse av flyene og personellet. Viktigheten av passive beskyttelsestiltak er særlig høy ettersom kvalitetssikrer har fått opplysninger fra FD om at den planlagte oppgraderingen av dagens luftvern, sammen med anskaffelsen av nytt langtrekkende luftvern, ikke gir beskyttelse mot ballistiske missiler (KS1 side 16).

FD har med dette prioritert å samle den nasjonale MPA-kapasiteten ved et lite geografisk område, hvor fly og personell er ubeskyttet dersom en motstander velger å anvende ballistiske missiler.

Det planlagte luftvernet gir ikke beskyttelse mot slike våpensystemer. FD har presisert ovenfor kvalitetssikrer at kostnadene forbundet med lokal spredning av MPA og MPA-infrastruktur på Evenes flystasjon vurderes å være for høy målt opp mot reduksjon av sårbarhet.

Det er betimelig å minne om at kvalitetssikrer støtter denne vurderingen, gitt at MPA kapasiteten trekkes ut fra Evenes flystasjon ved høyintensive operasjoner.

KS1 savner en forklaring på hvordan MPA skal utføre sine operasjoner i nordområdene ved en krigssituasjon. KS1 etterlyser også et samlet krav til hvordan personell skal beskyttes ved Evenes flystasjon. Kvalitetssikrer berører med sine presise formuleringer kjernen i problemstillingen knyttet til MPA-operasjoner i nordområdene i krig.

Det er all grunn å stille spørsmål vedrørende ansvarligheten og etikken forbundet ved å pålegge forsvarets personell å gjennomføre MPA-operasjoner i nordområdene fra Evenes flystasjon i høyintensive operasjoner når regjeringen mener det er for kostbart å spandere spredning og bedre egenbeskyttelse på forsvarets personell og flyene.

Det kommer tydelig frem i KS1, side 23, at mulighetsrommet for konseptuelle løsninger ved KVU Evenes er begrenset av Stortingets vedtak i 2012 og 2016. Vedtakene medfører at det konseptuelle valget allerede er fattet av Stortinget. Dette medfører at dagens situasjon med MPA på Andøya flystasjon ikke inngår som et nullalternativ.

Dette er en alvorlig svakhet, som gir Stortinget et urealistisk bilde av dagens situasjon – og dermed en KVU-lignende rapport med betydelige svakheter. Det må være svært utfordrende for Stortinget å forholde seg til et beslutningsgrunnlag der kvalitetssikrer har identifisert betydelige svakheter. Derfor er det forståelig at Utenriks- og forsvarskomitéen (U&F-komiteen) har utsatt behandlingen av de to Dokument-8 forslagene som berører Andøya flystasjon.

Det vil være en klok og fremtidsrettet beslutning dersom U&F-komiteens flertall fremmer et forslag til Stortinget som opphever de restriksjonene som KS1 har identifisert angående mulighetsrom og nullalternativ for MPA-delen av den KVU-lignende rapporten for Evenes flystasjon.