Sagaen om Kjærlighetshaugen, eller «Prinsessa» som ingen kunne målbinde.

Den 29 juni behandlet Teknisk hovedutvalg sak 68/18 - Klagebehandling på dispensasjonsvedtak i saken - Kjærlighetshaugen - Rekkefølgebestemmelser.

Jørn Martinussen.  Foto: Tone M. Sørensen

Meninger

Det overrasker ikke at teknisk hovedutvalg ikke tilla innkomne klager noen vekt, med sto fast på at utbygger skulle slippe og forholde seg til kommunestyrets vedtatte rekkefølge bestemmer.

Det som imidlertid er mer enn betenkelig er utvalgets framgangsmåte. Jeg reagerer på to forhold:

1. Behandlingsmåten av de innkomne klagene og

2. Utvalget setter Rådmannens saksutredning til side for egen saksutredning,

Behandlingen av de innkomne klagene.

I møtet framla teknisk hovedutvalg sin egen saksutredning av de foreliggende klagene. Av foreliggende dokumentasjon framgår det ikke at hovedutvalget har bedt noen om å foreta en slik saksutredning. Måten dette er gjort på er i beste fall en uthuling av lovens bestemmelse. I verste fall representerer dette et lovbrudd. Iht. kommuneloven skal folkevalgte organer behandle sine saker og treffer sine vedtak i møter. I tillegg er det rådmannen som ved lov er ansvarlig for forsvarlig saksutredning. Utvalget er ikke underlagt samme krav til objektivitet. De skal utøve skjønn, noe som er noe helt annet.

Teknisk hovedutvalg har selv valgt å utrede innkomne klager. Det er ikke slik at hovedutvalget ifølge loven er gitt anledning til å overta rådmannens utredningsansvar slik de valgte å gjøre i møtet på fredag. Dersom noen i et kommunestyremøte tillater seg å gjøre det samme som teknisk hovedutvalg valgte å gjøre benevnes det «saksbehandling fra talerstolen». Når dette skjer i kommunestyret enes kommunestyret ofte om å be administrasjonen utrede saken nærmere, og komme tilbake på forhold man ønsker nærmere belyst.

Vi har en kommunelov som også har som formål å styrke rettsikkerheten for den enkelte og tilliten til det offentlige.  Den uryddige behandlingen hele sakskomplekset knyttet til reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen har vært gjort til del kan vi ikke være bekjent med.  Når saken en gang blir brakt til en ende, må vi ta lærdom av det som har skjedd slik at tilsvarende hendelser forebygges på best mulig måte. 

Jørn Martinussen

Fristilt kommunepolitiker i Øksnes