Setter Høyre private foran kommunens interesser i formannskapet?

En av Høyres påstander er at Rødt går inn for mer hemmelighold i Sortland kommune.
Meninger

Sortland Høyre med Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen har sendt et innlegg til VOL.no som er en del av en debatt som har gått i Bladet Vesterålen. Leser av VOL.no vil da ikke kjenne til hele bakgrunnen for debatten og dermed heller ikke mitt tidligere innlegg. Det er mildt sagt ikke den beste måten å drive offentlig debatt på.

En av Høyres påstander er at Rødt går inn for mer hemmelighold i Sortland kommune. Saka dreier seg om er at det ligger an til å bli rettsak med krav om at kommunen skal kjøpe et areal som kommunen ikke har bruk for. I den sammenheng gikk Rødt inn for å lukke debatten for ikke å legge åpent hvilke juridiske standpunkt kommunen skulle ta. Åpenhet her kan helt unødig tjene motpartens interesse i en eventuell rettssak.


– På tide med mer åpenhet, Ellingsen!

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre, etterlyser mer åpenhet fra Christoffer Ellingsen.

 

På direkte spørsmål har Høyre ikke svart på om de mener det er greit å gi motstanderen en slik fordel!? Det er nærliggende å tolke Høyre slik at de i denne saka setter private eierinteresser over kommunens interesser og i den sammenheng der de representerer kommunen som folkevalgt. 

Strid om eierskap til arealer ved Kvit- og Rødbrygga

Saka dreier seg om framtidig eierskap til arealet ved Kvitbrygga og Rødbrygga nedafor Kulturfabrikken. Arealet eies i dag av Georg A. Ellingsen AS. Dette var opprinnelig en del av reguleringsplan og avtaleverket i forbindelse med samarbeidsprosjektet Kulturfabrikken og nytt hotell (Blåbyen Invest AS).

Sortland kommune satt i gang arbeidet med Kulturfabrikken med forutsetning om og etter tydelig avtale om at også hotellet skulle bygges. Investorene som i dag står bak Georg A. Ellingsen AS, var sterkt med både som grunneiere og investorer i hotellprosjektet.

Når deres samarbeidspartnere og de selv valgte å slå hotellselskapet konkurs, satt kommunen igjen med store utfordringer. Det gjaldt ikke minst av økonomiske og avtalemessig art. Investorene la sjøl åpent ut at hotellprosjektet var for dårlig fundert fra starten av, men de valgte likevel gjennom en konkurs å la kommunen ta en stor belastning for sitt eget feilståtte prosjekt.

Når Høyre nå tilsynelatende er så opptatt av å sikre kommunens og fellesskapets økonomiske interesser, er det påfallende hvor tause Høyre har vært i saken om fadesen med hotellet som ikke ble bygd. Jeg kan ikke minnes at det har vært et kritisk pip fra Høyre om den saka. Striden om arealene rundt bryggene er en direkte følge av konkursen og investorenes manglende ansvar for egne feilslåtte spekulasjoner.

Kommunen ikke forplikta til å kjøpe

Juridiske rådgiving for kommunen har konkludert med at kommunen ikke er forpliktet til å kjøpe. Område har kommunen heller ikke bruk for. Det er viktig i denne sammenheng at heller ikke Høyre mener at kommunen juridisk har krav om kjøp av arealene – jamfør enstemmig vedtak i formannskapet 21.juni.

Høyre mener likevel at kommunen skal kjøpe dette fra Georg A. Ellingsen AS. Rødt har markert uenighet og støtter ikke å bruke mer penger fra kommunekassen for oppkjøp av det nevnte arealet. Så er det alltid en viss usikkerhet knytta til jussen. Også Høyres Roar Wessel Olsen ser for seg en mulig rettsak. Han er sitert i Bladet Vesterålen på følgende: «Når kommunen nå har slått fast at den ikke vil kjøpe arealene, er det en viss sjanse for at man blir trukket for retten».

Dette leder til det andre problemstillinga som reises av Høyre og tatt opp innledningsvis. Spørsmålet om åpenhet i kommunal forvaltning. Rødt er for stor åpenhet for at folk flest blant annet skal kunne har størst mulig kontroll med bruk av samfunnets ressurser. Ja, i noen tilfeller vil Rødt bryte taushetsbelagte saker dersom store samfunnsmessige interesser er hemmeligholdt og kritisk trua. Det er ikke tilfellet i den saka som Høyre kritisere Rødt for. Tvert imot dreier det seg her om å mulig sikre offentlige interesser opp mot private eierinteresser i en eventuell rettsak. Så blåser Høyre det opp til at Rødt på generelt grunnlag er for mer hemmelighold. Da må vi spørre hva Høyre konkret sikter til? Det har over tid vært stor enighet i formannskapet om saker som skulle lukkes. Høyre har støtta det tidligere i denne saka også. At det kan oppstå dilemma, har både Rødt og Høyre tatt til ordet for i debatten om å unnta forhold fra offentlighet.

Det virker sånn at kommunen ved oppstart av hotell- og Kulturfabrikkprosjektet ikke hadde avklart tydelig nok blant annet eiendomsforholdene i området. Men Høyre sammen med særlig AP, ville ha prosjektene – «koste hva det koste vil» slik Rødt oppfatta det. Det kan så langt også se ut til at det kommunale selskapet har gått vel langt ved å opparbeide (brostein) arealet rundt Kvit- og Rødbrygga.

Dette ble gjort etter avtaler før investorene kasta kortene og hotellprosjektet kollapsa. Det var også økonomi til dette fra andre offentlige støtteordninger. Men altså ikke etter inngåtte nye avtaler med grunneier. Det vil likevel være galt i ettertid å kompensere tidligere feil og mangler med å gjøre nye feil.