– Uten toget knekker vi klimaet (og veiene)

Meninger

Transport av gods på jernbane sørger i dag for hundretusenvis av færre trailerturer på veiene våre. Færre trailere på veiene betyr bedre flyt i trafikken, færre ulykker, mindre utslipp og langt mindre utgifter til vedlikehold av veiene våre. Norge er verdens beste på trafikksikkerhet for personbiler, men vi ligger langt over Europe-gjennomsnittet i dødstall per innbygger for ulykker med tunge kjøretøy. Alle disse tingene må hensyntas når vi bestemmer hvilken retning transportsystemet skal utvikles. Trailertransport er, og vil alltid være en viktig komponent i dette systemet, men av hensyn til den helhetlige samfunnsutviklingen bør tog overta så mye som mulig av godstransport.


I dag går det motsatt vei. Stadig mer av godstransporten flyttes over på trailere, med den økning i utslipp, veiskader og trafikkproblemer det medfører. Hovedårsaken er at jernbanen ikke blir vedlikeholdt, og ikke blir oppgradert slik at jernbanen kan levere transport like billig og raskt som trailere.


Nylig ble det kjent at selskapet CargoNet nedbemanner med femti stillinger. Det kommer på toppen av hundre stillinger som ble fjernet i 2014. Selskapet har en markedsandel på sytti prosent, og er således en meget god indikator på hva som er i ferd med å skje. Hele marekdet for godstransport er i ferd med å overføres til vei. Nedbemanningen rammer mange banestrekninger, og dermed også transportselskaper som Posten og PostNord. Sistnevnte har basert seg på tog, men må nå over på trailer, med det resultat at utslippene øker med nærmere fem tusen tonn CO2 i året. Jernbaneterminaler over hele landet henger i en tynn tråd, og Bodø som knutepunkt for varetransport til Nord-Norge er truet.


Togene må prioriteres langt høyere. Når alle indikatorer peker i feil retning, må det tas grep. Det gjør ikke regjeringen. Nordland SV mener vårt fylke må jobbe langsiktig og målrettet mot å bli et grønt foregangsfylke. Posisjonen på fylkestinget har gjort en stor jobb for å innføre miljøvennlige ferger og hurtigbåter, og for SV blir det en prioritet å øke antallet ladestasjoner for å redusere rekkeviddeproblematikken for el-bil. Elektriske fly er på trappene, og på sikt må Nordlandsbanen elektrifiseres eller gå over til hydrogen. Den aller største muligheten vår ligger i å forlenge Nordlandsbanen til Tromsø og videre nordover, men å forvente den typen mot fra en regjering som sitter fast i gårdagens løsninger er for mye å håpe på.


Utbedring av jernbanen kommer uansett til å ta tid,derfor er det viktig at det raskt tas grep for å bremse den utviklingen vi ser. SV kommer derfor  til å fremme forslag i Stortinget om blant annet:

  • Kompensasjonsordning for de økte baneavgiftene som gjør gods på bane enda mer ulønnsom.
  • Gi godstog forrang om natten der det ikke går i alvorlig konflikt med passasjertogene.
  • Øke kontrollene med selskapene som kjører gods på vei. Det er avdekket systematisk sosial dumping som også bidrar til å holde prisene nede. Dersom man får kontroll på dette, vil det også bli mer likeverdige konkurransevilkår, noe som må til for å redde norske trailersjåfører
  • Gi etableringsstøtte og ulike former for økonomiske incentiv for selskap som vil forsøke å flytte gods fra vei til bane.

For jernbanen er imidlertid det aller viktigste at infrastrukturen utbedres så den kan ta tyngre, lengre og flere tog. Alt annet er en innrømmelse av at fremtiden er uvesentlig, at klimakatastrofen er noen andre sitt problem, og at bompenger, overfylte veier og økning av klimagassutslippene er noe regjeringen mener er helt greit.