Rolf Arne Iversen, Anestesilege Harstad:

– Kjære Vesterålinger. Lokaliseringsdebatten rundt ambulansehelikopteret et unødvendig og skadelig

Rolf Arne Iversen er fra Sigerfjord og jobber som lege i Harstad. Han mener lokaliseringsdebatten rundt fremtidig base for ambulansehelikopteret er feil vei å gå.
Meninger

Hålogaland er Nord-Norges mest befolkningsrike region med 120000 innbyggere. Vi bor i en av landets mest spennende regioner med positiv utvikling på mange områder som næringsliv, havbruk, reiseliv, infrastruktur, etcetera. Etableringen av ambulansehelikopter i regionen har vært en suksesshistorie, men nok en gang blusser det opp til lokaliseringsdebatt som overskygger fokus og behov i regionen.


Fortsetter midlertidig i Ofoten

Luftambulansetjenesten HF sier de har flere alternativer for midlertidig base i Ofoten, mens ny lokalisering av ambulansehelikopterbase utredes.

 

Jeg er lege og har således ingen formell kompetanse innen næringsliv, turisme, politikk etcetera Jeg er selv Vesteråling med hele min oppvekst i ei lita bygd, Sigerfjord. Det er jeg evig takknemlig for. Gjennom oppveksten har jeg fått en solid ballast i forståelsen av entusiasmen og verdien som ligger i små miljøer og kampen for det lokale. Jeg har derfor stor forståelse for at krefter nå ønsker en lokaliseringsdebatt rundt ambulansehelikopteret på Evenes, men jeg mener det er en unødvendig og skadelig lokaliseringsdebatt.


Helse Nord skrotet vedtak fra 2013:

Vil vektlegge erfaringer fra Evenes i valg av ny base for ambulansehelikopteret

Evenes-erfaringene vil vektlegges når ny permanent base for ambulansehelikopteret.

 

Over mange år har tradisjonen vært at lokaliseringsdebatter overskygger det helhetlige behovet i regionen. Man kan si mye om foretaksmodellen i helsevesenet, men å hevde at Hålogalandsykehuset gikk til grunne som resultat av interne kamper i Hålogaland er ingen overdrivelse. De største vinnerne av den striden var ikke Hålogaland, men våre naboer i nord og sør. For i skyggen av bygdekranglene i Hålogaland, så fortsetter Bodø og Tromsø sin ekspansjon.


Det er lett å la seg fenge av Bodø og Tromsø sine sentraliserte og spesialiserte behandlingstilbud, men det er fremdeles de samme felles midlene som benyttes. I Tromsø har man nybygd av PET-senter for å sikre og styrke bl.a kreftbehandlingen. Er det noen som i den sammenhengen har etterspurt kreftlege-dekningen for befolkningen i Hålogaland? Nordlandssykehuset har fått Helse Nord sin velsignelse til å etablere behandlingstilbudet for akutte hjerteinfarkt i Nordland med PCI. Men også dette behandlingstilbudet skal finansieres av de samme midlene som man bl.a ikke har for å ivareta ambulanstilbudet i Vesterålen.


Hålogaland er splittet i forskjellige akser og slik lever vi som en kolonistat. Politidistriktet deler regionen på tvers og senest i sommer ble sentraliseringen med politireformen problematisert. Helseregionen er delt på langs med at Narvik og Harstad sokner til Tromsø og UNN, mens Lofoten og Vesterålen sokner til Bodø og Nordlandssykehuset. Enkelte flyselskap lever sannsynligvis godt på helsevesenets kunstige luftbro over Vestfjorden.


Hålogalandsveien kan bli et kjærkomment løft. Vi må samle regionen og tenke helhetlig. Nylig ble Helsepolitisk konferanse arrangert i Narvik. Konferansen samlet over 200 deltagere med helseministeren, helseledere, engasjerte politikere og fagfolk fra hele landet. Dessverre var ikke Vesterålen representert. Hvorfor stiller man ikke opp på slike strategisk viktige arenaer?


Etableringen av luftambulansebasen på Evenes har vært en suksesshistorie som har reddet flere menneskeliv. Forut for etableringen hadde vi en intens og betent lokaliseringsdebatt. Tidvis stod hele base-etableringen på spill. Enkelte krefter ønsket seg heller to helikopter i Tromsø eller Bodø. Heldigvis greide Narvik og Harstad å samle seg om Evenes og det var sannsynligvis avgjørende. Fasiten har vi nå. Driftstallene som foreligger fra Evenesbasen trenger ikke utdypende forklaring. Dersom Vesterålen kunne dokumentert for dårlig tjenestetilbud fra luftambulansen på Evenes, så kunne jeg forstått debatten. Men å starte flere lokaliseringsdebatter utelukkende av distriktspolitiske hensyn, det har vi faktisk ikke råd til. Det må ansvarlige politikere og meningsytrere ta inn over seg. Tenk heller på hva vi får til når vi samler kreftene i Hålogaland.