Rødts forslag til oppdrett ved Holand:

Oppdrett ved Holand tillates ikke

Meninger

Endelig avgjøres om å tillate oppdrett i sjø i kommunen, er det ikke kommunen sjøl som avgjør. I slike forhold overstyres kommunen av fylkeskommunen! Sortland kommune skal gi anbefaling gjennom ei høring. Når det gjelder den mye omtalte søknaden om å oppdrett utafor Holand, skal dette til behandling i formannskapet torsdag 4.oktober.

Rådmannen i Sortland innstiller på at dette tillates. Rødt går imot. Om vi får følge av andre, er usikkert. Normalt vil fylkeskommunen legge stor vekt på kommunens synspunkter. Det er derfor svært viktig hvilket standpunkt formannskapet endrer på.

Rødt har utarbeid et forslag som vil bli lagt fram i formannskapet, men er innstilt på å diskutere formuleringer, dersom det er ønskelig. Det viktigste er at konklusjonen slår fast at Sortland ikke anbefaler at søknaden om oppdrett ved Holand innvilges.

Her er Rødt sitt forslag så langt:

Sortland formannskap gir følgende uttalelse til Nordland Fylkeskommune i forbindelse med Eidsfjord Sjøfarm AS sin søknad om etablering av ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret til kommersiell matfisk utenfor Holand.

  1. Sortland formannskap erkjenner at høringsprosessen før endelig vedtak av arealplanen som åpner for mulig etablering av oppdrettsanlegg utenfor Holand, A 21, ikke i tilstrekkelig grad la til rette for brei medvirkning. Det aktuelle området ble lagt inn etter innkomne høringssvar og ble ikke tema på bygdemøtet i forkant av høringsfristen.
  2. Det er flere forhold knytta til en mulig lokaliteten utafor Holand som ikke i tilstrekkelig grad er utreda. Det gjelder blant annet hensynet til villaksen i de to vassdragene Holandselvas nedre del og Riseelva/-vannet.
  3. Det er satt i gang en prosess for utarbeidelse av en regional kystsoneplan for Vesterålen i regi av Vesterålen regionråd. Lokaliteten ved Holand ligger tett opp til grensen til Hadsel kommune. Sortland formannskap ser det som uheldig at det etableres et aktivt oppdrettsanlegg i dette område samtidig som det er igangsatt et samarbeid om felles planlegging. En regional kystsoneplan vil se dette i en større sammenheng over kommunegrensene.
  4. Sortland formannskap anbefaler ikke at søknaden om å etablere oppdrettsanlegg utafor Holand på nåværende tidspunkt godkjennes. Sortland formannskap går inn for å se den avsatte lokaliteten i en regional sammenheng og ha mulighet til å gjøre helhetlige vurderinger i den forbindelse

Bygdemøte på Holand 22. august 2018

– Fiskeoppdrettslokalitet utafor Holand – merknad

Bygdemøtet på Holand 22. august har kommet med en uttalelse om den foreslåtte oppdrettsaktiviteten utenfor Holand.Fiskarlaget i Nordland ga tommel opp til oppdrettsanlegg ved Holand:

– Vi har ikke vært klar over at området brukes til fiske

Nordland fylkes fiskarlag har i en uttalelse til Sortland kommune konkludert med at det ikke er fiskerinteresser i området på Holand, der Eidsfjord sjøfarm planlegger nytt oppdrettsanlegg. De fikk ingen tilbakemelding fra fiskarlaget i Sortland, ifølge fylkeslederen.