Gerd-Inger Simonsen, fylkesleder Utdanningsforbundet Nordland

– Barn har rett på kvalifiserte lærere

Norges viktigste ressurs er de som snart skal ta landet vårt videre. Barn og unge som skal utrustes med kunnskap, verdier og mestringsfølelse. Dette er et ansvarsfullt oppdrag, som krever kvalifiserte lærere. Likevel er flere tusen ukvalifiserte satt til å gjøre denne jobben.

Gerd-Inger Simonsen, fylkesleder Utdanningsforbundet Nordland.  Foto: Utdanningsforbundet

Meninger

I skolen. I barnehagen.

En god og kvalifisert lærer er en god start. Hvorfor får ikke alle barn en slik start? For å realisere alle forventninger og krav trenges profesjonelle lærere. Å rekruttere og beholde gode lærere handler om å gjøre læreryrket og lærerrollen attraktiv. Da kreves gode lønns- og arbeidsvilkår. Da kreves det at rammevilkårene er gode.

Det er flere grunner til at læreren må være kvalifisert. Det er sammenheng mellom lærerutdanning og utøvelse av læreryrket. Solide fagkunnskaper er en forutsetning for å lykkes i yrket. Faglig trygge lærere kan variere og videreutvikle undervisninga og legge til rette for lek og læring i barnehagen. For å organisere gode læringsprosesser for elever på ulike læringsnivå og med ulike forkunnskaper kreves høy kompetanse på ulike tilnærminger til læring, vurdering og tilrettelegging for læring. I barnehagen er det like viktig å legge til rette for barnas utvikling og læring. Retten til kvalifisert lærer er derfor avgjørende viktig.

At vi i et av verdens rikeste land ikke klarer å garantere alle barn og unge en kvalifisert lærer, bør være et alvorlig tankekors for politikerne. Statlige myndigheter og kommunene har hovedansvaret for å sikre tilstrekkelig rekruttering til grunnopplæringen. De rår til sammen over de sentrale virkemidlene.

Vi spør: Gjør kommunene og fylkeskommunene nok? Gjør statlige myndigheter nok? Når det er vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere, er det viktig at arbeidsgiver gjør noe aktivt for å rekruttere og at tiltak prøves ut. Det finnes flere.

Når det er mulig å drive barnehager og skoler for barn og elever, uten nok kvalifiserte lærere, forteller det oss at det har vært altfor enkelt å tilsette ukvalifiserte i lærerstillinger. Og slik har det vært i lang tid. Kommunene har derfor ikke vært tvunget til å ta i bruk virkemidler de har til disposisjon for å rekruttere nok kvalifiserte lærere.

Da grunnlaget for Verdens lærerdag ble lagt for over femti år siden, anerkjente FNs internasjonale arbeidsgiverorganisasjon (ILO) og UNESCO at en sterk lærerprofesjon er avgjørende for verdens utvikling. Store ord til ettertanke. Å jobbe som lærer er krevende, givende og spennende. Lærere har et av verdens viktigste yrker. Alle barn må ha rett til en kvalifisert lærer. Vi svikter barna hvis de ikke får kvalifiserte lærere.

Verdens lærerdag markeres 5. oktober. Gratulerer med dagen til alle lærere i barnehage, skole og høyere utdanning.

Gerd-Inger Simonsen, fylkesleder Utdanningsforbundet Nordland