Bent Bakkan, Miljøpartiet De Grønne

– Fylkeskommunen støtter opprettelse av barnehus i Vesterålen

Målet til Statens barnehus er å styrke barns rettsikkerhet, og sørge for god ivaretakelse av barn og familie. Nordland Fylkeskommune mener at alle barn, uavhengig av bosted, skal ha et likeverdig tilbud.

Bent Bakkan, MDG.  Foto: Innsendt

Meninger

Det er en forutsetning for barn og unge som skal forklare seg om sine opplevelser at dette foregår i kjente og trygge omgivelser. Å måtte reise langt, og ofte til ukjente omgivelser vil kunne medføre at barn og unge gis en ekstra belastning med tanke på slike avhør. Kvaliteten på avhør vil også kunne bli dårligere, noe som igjen vil svekke disse barnas rettssikkerhet.


Vesterålen regionråd:

– Må få barnehus lokalt for å ivareta verdigheten til de yngste ofrene

Politikerne i Vesterålen regionråd er krystallklare når det kommer til et barnehus for Vesterålen.

 

Også for det lokale, offentlige hjelpeapparatet, vil et desentralisert barnehus gi positiv effekt ved at ressursene heller kan brukes i møte med barn, enn på reisetid mellom barnets hjemsted og et sentralt plassert barnehus.


Geir Bendiksen i politiet:

– Mer bevissthet rundt vold mot barn nå enn før

Vold mot barn er en anmeldelseskategori som øker hos politiet i Vesterålen. Men politioverbetjent Geir Bendiksen tror flere anmeldelser primært skyldes økt bevissthet.

 

Barn og unge har en rett til å bli hørt i saker som angår dem, og flere brukerorganisasjoner, blant annet Landsforeningen for barnevernsbarn, påpeker at barn og unge skal få hjelp der de bor. Et tilrettelagt avhør på barnehuset må også ses på som en slik bistand.

Nordland fylkeskommune anbefaler, og støtter et desentralisert tilbud fra Statens barnehus i Vesterålen.